BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şim­şek: 2009 so­nu­na doğ­ru to­par­lan­ma o­lur

Şim­şek: 2009 so­nu­na doğ­ru to­par­lan­ma o­lur

Ül­ke­le­rin çok cid­di tedbiler al­dı­ğı­nı be­lir­ten Şim­şek, “Eko­no­mi­de­ki tı­kan­ma ilk çey­rek­te aşı­lır” di­ye ko­nuş­tu.Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, kü­re­sel fi­nan­sal kriz ko­nu­sun­da, ge­nel­de 2009 son­la­rı­na doğ­ru to­par­lan­ma ola­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin bir ka­nı ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Şim­şek, “Ge­nel­de 2009’un son­la­rı­na doğ­ru to­par­lan­ma ola­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin bir ka­nı var. Dün­ya pi­ya­sa­la­rı mev­cut tı­kan­mış ha­lin­den 2009’un en geç bi­rin­ci çey­re­ğin­de kur­tul­ma­ya baş­lar, on­dan son­ra yan­sı­ma­la­rı o şe­kil­de olur. Çün­kü çok cid­di ön­lem­ler alın­dı. Bi­lan­ço­lar ta­mir edil­dik­çe, o alan­da es­nek­lik­ler do­ğa­cak ve bi­ze de yan­sı­ma­la­rı ola­cak” de­di. Şim­şek, Tür­ki­ye’nin kriz­den güç­lü çı­ka­ca­ğı­nı yi­ne­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT