BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uzan­la­rın çift­li­ği İZ­Cİ KAM­PI ol­du

Uzan­la­rın çift­li­ği İZ­Cİ KAM­PI ol­du

TMSF ta­ra­fın­dan el ko­nul­duk­tan son­ra, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na dev­re­di­len Uzan ai­le­si­nin es­ki çift­li­ği iz­ci öğ­ren­ci­le­re açıl­dı



> Re­ca­i Yük­sel SA­KAR­YA İHA FE­NER ALA­YI Gİ­Bİ Uzan Ai­le­si’nin ta­til­le­ri­ni ge­çir­di­ği çift­lik, ge­çen haf­ta İs­tan­bul’un çe­şit­li il­çe­le­rin­den ge­len 10 ila 17 yaş ara­sın­da­ki 250 iz­ci­ye ev sa­hip­li­ği yap­tı. Ön­ce­ki ge­ce kam­pın son gü­nü se­be­biy­le iz­ci ate­şi ya­kıl­dı, şar­kı­lar söy­len­di, oyun­lar oy­nan­dı... Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu’nun (TMSF) İmar Ban­ka­sı’na el koy­ma­sın­dan son­ra dev­ral­dı­ğı Uzan Ai­le­si’nin Sa­kar­ya’nın Pa­mu­ko­va il­çe­sin­de­ki çift­li­ği, iz­ci­le­re ev sa­hip­li­ği yap­tı. Ba­ka­cak kö­yün­de 500 dö­nüm or­man­lık alan içe­ri­sin­de bu­lu­nan Genç Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Cem Uzan ve kar­de­şi Ha­kan Uzan’a ait çift­lik, iz­ci ve genç­lik kam­pı ola­rak kul­la­nıl­mak üze­re Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na (MEB) dev­re­dil­miş­ti. İs­tan­bul’dan ge­len 240 iz­ci öğ­ren­ci­nin 4 gün bo­yun­ca kamp yap­tı­ğı çift­lik­te, gös­te­ri dü­zen­len­di. Kam­pa ka­tı­lan Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Be­den Eği­ti­mi ve Spor İz­ci­lik Da­ire­si Baş­ka­nı İs­ma­il Tok­söz, MEB’e bağ­lı 16 ta­ne da­ha te­sis ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, yıl bo­yun­ca sos­yal spor­tif fa­ali­yet­ler yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Çift­lik­te kamp fa­ali­ye­ti­nin 12 ay bo­yun­ca sü­re­ce­ği­ni ifa­de eden Tok­söz, “Geç­miş­te olan şey­ler bi­zi bağ­la­mı­yor. Bu­ra­yı da­ha iş­lev­sel ha­le ge­ti­rip, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da sa­de­ce iz­ci­le­ri de­ğil, ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi de bu­ra­ya ge­ti­re­ce­ğiz” de­di.
Reklamı Geç
KAPAT