BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şen­türk­ler Hol­ding’e ulus­la­ra­ra­sı ödül

Şen­türk­ler Hol­ding’e ulus­la­ra­ra­sı ödül

Dün­ya mar­ka­sı ol­ma yo­lun­da iler­le­yen Şen­türk­ler Hol­ding, Ki­a Mo­tors ta­ra­fın­dan 190 ül­ke­de­ki 3 bin 500 ba­yi ara­sın­da bi­rin­ci se­çi­le­rek “Pla­ti­num Dea­ler” ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü. Ki­a Mo­tors yet­ki­li­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı ödül tö­re­ni Şen­türk­ler Hol­ding bün­ye­sin­de­ki Ki­a Pla­za’da ger­çek­leş­ti.Dün­ya mar­ka­sı ol­ma yo­lun­da iler­le­yen Şen­türk­ler Hol­ding, Ki­a Mo­tors ta­ra­fın­dan 190 ül­ke­de­ki 3 bin 500 ba­yi ara­sın­da bi­rin­ci se­çi­le­rek “Pla­ti­num Dea­ler” ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü. Ki­a Mo­tors yet­ki­li­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı ödül tö­re­ni Şen­türk­ler Hol­ding bün­ye­sin­de­ki Ki­a Pla­za’da ger­çek­leş­ti. Şen­türk­ler Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Şen­türk, Pla­ti­num Dea­ler ödü­lü­nü dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de ilk de­fa al­ma­nın mut­lu­lu­ğu için­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ödül, Tür­ki­ye’yi ve Bur­sa’yı dün­ya­ya ta­nıt­tı” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT