BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Tek­no­sa ku­ru sa­bit­le­di

Tek­no­sa ku­ru sa­bit­le­di

Tek­no­sa Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Ka­dir­can Er­kı­ralp, Tek­no­sa ola­rak dö­viz ku­run­da­ki ha­re­ket­li­li­ğe kar­şı ge­rek­li ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı, ba­zı ürün­ler­de ku­ru sa­bit­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.> Mu­ham­met To­ka­taş ADA­NA İHA Tek­no­sa Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Ka­dir­can Er­kı­ralp, Tek­no­sa ola­rak dö­viz ku­run­da­ki ha­re­ket­li­li­ğe kar­şı ge­rek­li ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı, ba­zı ürün­ler­de ku­ru sa­bit­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Er­kı­ralp, “13. Ulu­sal Pa­zar­la­ma Kon­gre­si”ne ka­tıl­mak üze­re gel­di­ği Ada­na’da, ba­sın men­sup­la­rı­na kü­re­sel kri­zin tek­no­lo­ji pe­ra­ken­de­ci­li­ği­ne et­ki­si­ni de­ğer­len­dir­di. Ba­zı ürün­ler­de ku­ru sa­bit­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Er­kı­ralp, “Me­se­la haf­ta so­nu bil­gi­sa­yar ürün­le­rin­de te­da­rik­çi­le­ri­miz­le bir­lik­te kuru sabitledik. Ba­zı ürün­ler­de ise he­nüz kur ar­tı­şı­nı fi­yat­la­ra yan­sıt­ma­dık” dedi. Hem fi­zik­sel alan ve ma­ğa­za sa­yı­sı ola­rak hem de ci­ro ola­rak bir bü­yü­me ya­şa­dık­la­rı­nı ifa­de eden Er­kı­ralp, önü­müz­de­ki iki ay için­de ye­ni mağazalar açmaya devam edecekerini söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT