BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BDDK’dan ban­ka­la­ra: Kâr­la­rı­nı­zı da­ğıt­ma­yın

BDDK’dan ban­ka­la­ra: Kâr­la­rı­nı­zı da­ğıt­ma­yın

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu, ban­ka­la­rın 2008 kâr­la­rı­nı da­ğıt­ma­ya­rak öz­kay­nak­la­rı­nı güç­len­dir­me­le­ri­ni is­te­diDün­ya­nın dev ban­ka­la­rı­nı bi­le if­las et­ti­ren glo­bal kriz­de sağ­lam du­ruş­la­rı dik­kat çe­ken ban­ka­la­ra, BDDK’dan uya­rı gel­di. Baş­kan­lı­ğı­nı Tev­fik Bil­gin’in yü­rüt­tü­ğü Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK), Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bör­li­ği ve Ka­tı­lım Ban­ka­la­rı Bir­li­ği’ne bi­rer ya­zı gön­der­di. Ntvmsnbc’nin ha­be­ri­ne gö­re ya­zı­da, ban­ka­la­rın kâr da­ğı­tı­mı ko­nu­sun­da has­sa­si­ye­ti­ne vur­gu ya­pıl­dı ve “2008 kâr­la­rı­nı da­ğıt­ma­yın, ban­ka bün­ye­sin­de tu­tun” de­di. Ku­rum, bu ka­ra­ra rağ­men kâr da­ğıt­mak is­te­ye­cek ban­ka­la­ra ise “Ku­ru­ma baş­vu­run, şart­la­rı in­ce­le­dik­ten son­ra ni­hai ona­yı biz ve­re­ce­ğiz” de­di. BDDK’nın ya­zı­sın­da öz­kay­nak bü­yük­lü­ğü ve ka­li­te­si­nin, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün sağ­lık­lı fa­ali­yet gös­te­re­bil­me­si ve ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin çı­kar­la­rı­nın ko­run­ma­sı ba­kı­mın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Ya­zı­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Sek­tö­rün fa­ali­yet­le­ri­ni da­ha güç­lü ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de de­vam et­tir­me­si­ne kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la 2008 yı­lın­da el­de edi­le­cek olan kâr­la­rın ban­ka­la­rın bün­ye­le­rin­de bı­ra­kıl­ma­sı hu­su­su önem arz et­mek­te­dir. Do­la­sı­yıs­la sis­tem­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan ban­ka­la­rın öz­kay­nak­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si­ni te­mi­nen 2008 yı­lı kâr­la­rı­nın na­kit çı­kı­şı­na ne­den ola­cak şe­kil­de kâr da­ğı­tı­mı­na ko­nu edil­me­si­nin plan­lan­ma­sı du­ru­mun­da ge­rek­çe­le­ri be­lir­til­mek su­re­tiy­le ku­ru­mu­mu­za baş­vu­rul­ma­sı ve izin ve­ril­me­si ha­lin­de kâ­rın da­ğı­tı­ma ko­nu edil­me­si müm­kün gö­rün­mek­te­dir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT