BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ali Koç: K­riz Tür­ki­ye’yi ön­cü­lü­ğe ta­şı­yor

Ali Koç: K­riz Tür­ki­ye’yi ön­cü­lü­ğe ta­şı­yor

Koç Bil­gi G­rup Baş­ka­nı A­li Koç, Tür­ki­ye’nin e­lin­de­ki kay­nak­lar­la çok ö­nem­li bir di­na­mo ro­lü oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye je­o­po­li­tik ko­nu­mu se­be­biy­le çok ge­niş bir nü­fu­sa u­la­şa­bi­lir” de­diDün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Av­ru­pa ve Or­ta As­ya top­lan­tı­sı­nın ikin­ci gü­nün­de, “Tür­ki­ye: Av­ru­pa ve As­ya’yı bağ­la­mak” ko­nu­lu otu­rum dü­zen­len­di. Otu­rum­da ko­nuş­ma ya­pan Koç Ku­rum­sal İle­ti­şim ve Bil­gi Grup Baş­ka­nı Ali Koç, Tür­ki­ye’nin böl­ge­de ön­cü rol oy­na­mak için uy­gun ko­nu­ma sa­hip ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Tür­ki­ye, elin­de­ki kay­nak­lar­la da çok önem­li bir di­na­mo ro­lü oy­na­ya­bi­lir” de­di. ÜRETİM MERKEZİ OLMALIYIZ Koç, Tür­ki­ye’nin je­opo­li­tik ko­nu­mu sa­ye­sin­de çok ge­niş bir nü­fu­sa eriş­me imkanı bu­lun­du­ğu­nu, bun­la­rın da Tür­ki­ye’nin sos­yal ve eko­no­mik ge­liş­me­si­ne çı­pa gö­re­vi gör­dü­ğü­nü ifa­de etti. Tür­ki­ye’nin çok çe­şit­li bi­le­şen­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu an­cak bun­lar­dan ye­te­rin­ce fay­da­la­na­ma­dı­ğı­nı kaydeden Koç, böl­ge­de­ki ba­rış ve is­tik­ra­rın önem­li bir et­ke­ni ola­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı. Ali Koç, “Tür­ki­ye, böl­ge açı­sın­dan bir üre­tim mer­ke­zi ha­li­ne gel­me­yi amaç­la­dı ve bu­nu da böl­ge­ye tek­rar uzan­mak için kul­la­nı­yor. Tür­ki­ye’nin hem hü­kü­me­ti hem as­ke­riy­le böl­ge­de çok iyi bir li­der ola­ca­ğı­na inanıyorum” dedi.
Kapat
KAPAT