BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dör­dün­cü: E­ner­ji gü­ven­li­ğin­de ö­nem­li­yiz

Dör­dün­cü: E­ner­ji gü­ven­li­ğin­de ö­nem­li­yiz

Sa­ban­cı Hol­ding Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Ah­met Dör­dün­cü de Tür­ki­ye’nin ener­ji açı­sın­dan ro­lü­nün sık sık gün­de­me gel­di­ği­ni, bu­ra­da je­opo­li­tik ko­nu­mu iti­ba­riy­le fo­sil ya­kıt­la­rın AB ül­ke­le­ri­ne ile­til­me­sin­de ar­tan öne­min­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, Tür­ki­ye’nin bu­ra­da tü­ke­ti­ci ül­ke­le­re gü­ven­li te­da­rik al­ter­na­ti­fi sun­ma fonk­si­yo­nu­na sa­hip ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.Sa­ban­cı Hol­ding Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Ah­met Dör­dün­cü de Tür­ki­ye’nin ener­ji açı­sın­dan ro­lü­nün sık sık gün­de­me gel­di­ği­ni, bu­ra­da je­opo­li­tik ko­nu­mu iti­ba­riy­le fo­sil ya­kıt­la­rın AB ül­ke­le­ri­ne ile­til­me­sin­de ar­tan öne­min­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, Tür­ki­ye’nin bu­ra­da tü­ke­ti­ci ül­ke­le­re gü­ven­li te­da­rik al­ter­na­ti­fi sun­ma fonk­si­yo­nu­na sa­hip ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Fo­sil ya­kıt­la­rın ya­nı sı­ra elek­trik ener­ji­si an­la­mın­da da önem­li iş­bir­li­ği ola­nak­la­rı bu­lun­du­ğu­na işa­ret eden Dör­dün­cü, “40 bin me­ga­vat­tan faz­la elek­trik üret­me ka­pa­si­te­miz var ve son ya­tı­rım­lar­la bir­lik­te bu­nun 6-7 yıl için­de 60-70 bin me­ga­va­ta çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” de­di. Dör­dün­cü, Tür­ki­ye’nin AB açı­sın­dan önem­li rol oy­na­ya­bi­le­ce­ği üç ala­nın ener­ji te­da­ri­ğin­de ke­sin­ti­ler, yaş­la­nan nü­fus ve gü­ven­lik so­run­la­rıy­la il­gi­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Türk hü­kü­me­ti­nin bu alan­lar­da­ki ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da bu üç ris­kin ra­hat­lık­la Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan azal­tı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT