BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD ekonomik k­riz­le za­yıf­la­dı bölgede li­der ro­lü oynarsınız

ABD ekonomik k­riz­le za­yıf­la­dı bölgede li­der ro­lü oynarsınız

Fi­nan­sal kri­zin ABD’yi iyi­ce za­yıf­la­ta­ca­ğı­nı id­di­a eden Na­ti­onal Bank Of Ku­wa­it CE­O’su Dab­do­ub, “Tür­ki­ye için önem­li bir or­tam do­ğu­yor” de­diNa­ti­onal Bank of Ku­wa­it Üst Yö­ne­ti­ci­si İb­ra­him Dab­do­ub, böl­ge­de ABD’nin li­der­lik ro­lü­nün gi­de­rek azal­ma­sıy­la bir an­lam­da bir boş­luk oluş­tu­ğu­nu söy­le­di. Bu ro­lün ge­le­cek­te eko­no­mik ve fi­nan­sal kriz sebebiyle da­ha da aza­la­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü be­lir­ten Dab­do­ub, “Bu du­rum­da, Tür­ki­ye’nin li­der ro­lü oy­na­ma­sı için çok önem­li bir or­tam do­ğu­yor” de­di. TÜR­Kİ­YE’DEN BEK­LEN­Tİ­MİZ YÜK­SEK ABD’­nin ye­ni dö­nem­de ken­di içi­ne dö­ne­bi­le­ce­ği­ni, dün­ya­nın baş­ka yer­le­rin­de, özel­lik­le Or­ta Do­ğu ve Kör­fez’de da­ha faz­la pa­ra har­ca­mak­tan çe­ki­ne­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Dab­do­ub, “Bu du­rum­da, Tür­ki­ye’nin li­der ro­lü oy­na­ma­sı için or­tam do­ğu­yor. Önü­müz­de­ki 2-3 yıl içe­ri­sin­de bu eko­no­mik re­ses­yon­dan in­şal­lah çı­ka­ca­ğız. Tür­ki­ye de her za­man­kin­den da­ha güç­lü ola­rak çı­ka­cak bun­dan. Çün­kü çok sağ­lam bir te­me­le, şir­ket­le­riy­le ve hal­kıy­la gi­ri­şim­ci bir ru­ha sa­hip. Tür­ki­ye’den çok şey bek­li­yo­ruz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91844
  % 0.23
 • 4.7862
  % -0.07
 • 5.5624
  % -0.35
 • 6.2367
  % -1.01
 • 188.307
  % -0.69
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT