BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enf­las­yon 2 yılda tek haneye iner

Enf­las­yon 2 yılda tek haneye iner

Mer­kez Ban­ka­sı, yıl so­nun­da enf­las­yo­nun yüz­de 11.1 civarında bek­len­di­ği­ni açıkladıMer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, gün­cel­le­nen tah­min­le­re gö­re 2008 yıl so­nun­da enf­las­yon tah­mi­ni­nin yüz­de 11.1’e yük­sel­til­di­ği­ni açık­la­dı. Bu yıl enf­las­yon tah­mi­ni 28 Tem­muz’da açık­la­nan ra­por­da, yüz­de 10.6 ola­rak be­lir­len­miş­ti. Yıl­maz, yı­lın son Enf­las­yon Ra­po­ru’nu açık­la­dı­ğı top­lan­tı­da, enf­las­yo­nun yüz­de 70 ih­ti­mal­le 2009 yı­lı so­nun­da yüz­de 6.1 ile yüz­de 9.1 ara­sın­da (or­ta nok­ta­sı 7.6), 2010 yı­lı so­nun­da ise yüz­de 4.3 ile yüz­de 7.9 ara­sın­da (or­ta nok­ta­sı 6.1) ger­çek­le­şe­ce­ği tah­min edil­di­ği­ni; 2011 yı­lı­nın üçün­cü çey­re­ği iti­ba­rıy­la de enf­las­yo­nun yüz­de 5.4 dü­ze­yi­ne düş­me­si­nin bek­len­di­ği­ni be­lirt­ti. İKİ SENE SONRA YÜZDE 7.1 OLUR Gı­da ve ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki aşa­ğı yön­lü gün­cel­le­me­ye rağ­men tah­min­le­rin ol­duk­ça tem­kin­li var­sa­yım­la­ra da­yan­dı­ğı­nı, ener­ji ve gı­da fi­yat­la­rı­na da­ir aşa­ğı yön­lü risk­le­rin en az yu­ka­rı yön­lü risk­ler ka­dar be­lir­gin ol­du­ğu be­lir­ten Yıl­maz, şun­la­rı kay­det­ti: “Gı­da fi­yat enf­las­yo­nu­nun 2008, 2009 ve 2010’da sı­ra­sıy­la yüz­de 12.5, 10 ve 9 ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği, pet­rol fi­yat­la­rı­nın ise 2008 so­nun­da 110 ABD do­la­rı­na ka­dar yük­sel­dik­ten son­ra sa­bit sey­re­de­ce­ği var­sa­yıl­mak­ta­dır. Bu­na Pa­ra Po­li­ti­ka­sı­nın ge­rek­li tep­ki­yi ver­di­ği var­sa­yı­mı al­tın­da, enf­las­yo­nun 2009 so­nun­da yüz­de 8.9, 2010 so­nun­da ise yüz­de 7.1 ci­va­rın­da ger­çek­le­şe­ce­ği­ne işa­ret et­mek­te­dir.”
Kapat
KAPAT