BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BNP: Bu ülkede çok fırsatlar var

BNP: Bu ülkede çok fırsatlar var

Fo­rum kap­sa­mın­da ko­nuş­ma ya­pan Fran­sız Ban­ka­sı BNP Pa­ri­bas yö­ne­ti­ci­si Je­an Le­mir­re de Tür­ki­ye’ya öv­gü yağ­dır­dı.Fo­rum kap­sa­mın­da ko­nuş­ma ya­pan Fran­sız Ban­ka­sı BNP Pa­ri­bas yö­ne­ti­ci­si Je­an Le­mir­re de Tür­ki­ye’ya öv­gü yağ­dır­dı. Le­mir­re, “Tür­ki­ye’de ya­tı­rım yap­tık. Çün­kü çok iyi bir fır­sat var­dı. Tür­ki­ye’nin çok iyi bir eko­no­mik du­ru­mu var­dı. Ban­ka­cı­lık sis­te­mi son de­re­ce olum­lu. Tür­ki­ye’nin kriz­den çok faz­la et­ki­len­me­ye­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü­müz­den bu­ra­da şu­be açıp in­san­la­rı işe alı­yo­ruz. Bu ül­ke­ye kar­şı po­zi­tif ba­kı­yo­ruz. Ya­tı­rım­la­rı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT