BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ka­na­at­kâr ol­ma za­ma­nı!..

Ka­na­at­kâr ol­ma za­ma­nı!..

So­nun­da kü­re­sel kriz, TV ka­nal­la­rın­da­ki di­zi sek­tö­rü­nü de vur­du. Pay­la­şı­lan 600 mil­yon YTL’lik bu pas­ta, di­zi­le­rin ya­vaş ya­vaş kal­dı­rıl­ma­sıy­la bir­lik­te bel­ki de ke­ke dö­nü­şe­cek.So­nun­da kü­re­sel kriz, TV ka­nal­la­rın­da­ki di­zi sek­tö­rü­nü de vur­du. Pay­la­şı­lan 600 mil­yon YTL’lik bu pas­ta, di­zi­le­rin ya­vaş ya­vaş kal­dı­rıl­ma­sıy­la bir­lik­te bel­ki de ke­ke dö­nü­şe­cek. Bu­gü­ne ka­dar çe­ki­len di­zi­ler­de­ki ge­li­rin or­ta­la­ma ola­rak %50’si­ni oyun­cu­la­rın, %20’si­ni ka­me­ra ar­ka­sı eki­bin ve %30’unu da ya­pım­cı ta­şe­ron fir­ma­la­rın al­dı­ğı söy­le­ni­yor. Ül­ke­miz­de­ki di­zi sek­tö­rün­de 6 bin ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı var sa­yı­lır­sa, bu du­rum ço­ğu­nu olum­suz yön­de et­ki­le­ye­cek. Bu ara­da TV ka­nal­la­rın­da işe son ver­me­ler baş­la­dı bi­le. Her şe­ye rağ­men özel­lik­le TV sek­tö­rü bü­yük pas­ta­dan pa­yı­nı ala­bil­mek için rey­ting re­ka­be­ti­ne de­vam et­mek zo­run­da. TV ka­nal­la­rı bu ge­lir­le­ri di­zi­ler­den ol­ma­sa bi­le baş­ka ya­pım­lar­dan el­de et­me yo­lu­na gi­re­cek­ler gi­bi­me ge­li­yor. Ümit ede­riz ki, di­zi­le­re al­ter­na­tif ola­rak ek­ra­na ge­ti­ri­le­cek olan ye­ni ya­pım­lar ni­te­lik­li, ya­rar­lı ve içi do­lu bi­rer prog­ram ola­rak ha­zır­la­nıp su­nu­lur. De­vir ta­sar­ruf dev­ri, de­vir ka­na­at­kâr ol­ma dev­ri. Fır­sat bu fır­sat, ge­nel­lik­le bu­gü­ne ka­dar iz­le­di­ği­miz ef­ten püf­ten ya­yın­lar ye­ri­ne, için­de ruh olan ve iz bı­ra­kan prog­ram­lar­la kar­şı­la­şı­rız bun­dan böy­le!... Bu ara­da ya­yın ha­ya­tı­na 29 Ekim 2004’te baş­la­yan TGRT HA­BER TV‘nin 4. yıl dö­nü­mü­nü teb­rik edi­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin en bü­yük ha­ber ajan­sı İh­lâs Ha­ber Ajan­sı‘nın da des­te­ğiy­le son da­ki­ka ha­ber­le­ri­ni ob­jek­tif bir bi­çim­de ek­ra­na ge­ti­ren TGRT HA­BER TV‘ye, ni­ce ba­şa­rı­lı gün­ler ve yıl­lar ge­çir­me­si­ni di­le­rim!...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT