BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 750 ya­zar TÜYAP’ta o­ku­yu­cu­yla bu­lu­şu­yor

750 ya­zar TÜYAP’ta o­ku­yu­cu­yla bu­lu­şu­yor

­Yer­li ve ya­ban­cı 550 ya­yı­ne­vi­nin ka­tıl­dı­ğı İs­tan­bul Ki­tap Fu­a­rı’n­da 750 ya­zar kitaplarını imzalayacak> M.Kurt­bay Önür İS­TAN­BUL kurt­bay.onur@tg.com.tr TÜ­YAP Fu­ar­cı­lık ve Tür­ki­ye Ya­yın­cı­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen İs­tan­bul Ki­tap Fua­rı’nın 27’n­ci­si, 18. İs­tan­bul Sa­nat Fua­rı’yla eş­za­man­lı ola­rak bu­gün ka­pı­la­rı­nı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne açı­yor. 9 Ka­sım’a ka­dar sü­re­cek olan “1968: 40 Yıl Ön­ce, 40 Yıl Son­ra” te­ma­lı ki­tap fu­arı­na yak­la­şık 550 ya­yı­ne­vi ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ka­tı­lı­yor. 282 kül­tür et­kin­li­ğinin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği fu­ar­da 750 ya­zar da im­za gün­le­rin­de oku­yu­cu­la­rıy­la bu­lu­şa­cak. Bu yıl ya­ban­cı ka­tı­lım­cı­la­rın faz­la­lı­ğı ile dik­kat çek­ti­ği fu­ar, Rus­ya ve Ve­ne­zü­el­a’dan Ya­yın­cı­lar Bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri­ni ağır­lı­yor. Di­ğer ka­tı­lım­cı­lar ara­sın­da ise ABD, Al­man­ya, Avus­tur­ya, Çek Cum­hu­ri­ye­ti, Er­me­nis­tan, Hin­dis­tan, İtal­ya, İn­gil­te­re, İs­pan­ya, İs­veç, İran, Ko­so­va, Kü­ba, Le­ton­ya, Ma­ke­don­ya, Po­lon­ya, Ro­man­ya ve Yu­na­nis­tan’dan ya­yı­nev­le­ri bu­lu­nu­yor. Fua­rın ödül tö­ren­le­ri ise 3 Ka­sım’da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Fu­ar bo­yun­ca ‘onur ya­za­rı’ ola­rak ka­bul edi­len Fü­ru­zan’ın eser­le­ri­nin ya­nı sı­ra ha­ya­tın­dan ke­sit­le­rin oluş­tur­du­ğu ta­sa­rım­lar “Fü­ru­zan Di­ye Bir Öy­kü”ad­lı ser­giy­le gös­te­ri­le­cek. Ay­rı­ca ya­ban­cı ya­zar­lar pa­nel­ler­de okur­la­rıy­la bu­lu­şa­cak. Bü­yük­çek­me­ce TÜ­YAP’ta­ki fua­rı gez­mek is­te­yen öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve emek­li­le­re üc­ret­siz olan fu­ar gi­riş be­de­li 5 YTL ola­rak be­lir­len­di. Fu­ar, 1-8 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da 11.00-20.00 sa­at­le­ri, ka­pa­nış gü­nü 9 Ka­sım ta­ri­hin­de ise 11.00-19.00 sa­at­le­ri ara­sın­da zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98355
  % 0.37
 • 6.2007
  % -0.96
 • 7.2956
  % -0.81
 • 8.1367
  % -0.72
 • 239.114
  % -1.51
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT