BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Pe­ra’da ­Tu­haf Film­ler

Pe­ra’da ­Tu­haf Film­ler

Su­na ve İ­nan Kı­raç Vak­fı Pe­ra Mü­ze­si, 1- 20 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Tu­haf Film­ler’e ve Ro­man­ya Film­le­ri’ne ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.Su­na ve İ­nan Kı­raç Vak­fı Pe­ra Mü­ze­si, 1- 20 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Tu­haf Film­ler’e ve Ro­man­ya Film­le­ri’ne ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. 1 - 9 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Cent­re Pom­pi­do­u Film kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen Tu­haf Film­ler (Hors Pis­tes - O­ut of T­racks) “Si­ne­ma­ya fark­lı bir göz­le bak­mak” ko­nu­su­nu ir­de­ye­len 12 or­ta met­raj­lı film kur­ma­ca, bel­ge­sel, vi­de­o sa­na­tı, dans, de­ney­sel film­ler ve vi­de­o o­yun­la­rı­nı bir a­ra­ya ge­ti­ri­yor. 1 - 20 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Ro­men Kül­tür Mer­ke­zi iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len Ro­man­ya Film­le­ri p­rog­ra­mın­da i­se ye­ni film­le­re ve genç si­ne­ma­cı Na­e Ca­ran­fil’in film­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT