BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HER AN VURABİLİRİZ

HER AN VURABİLİRİZ

Beşiktaş’ın tecrübeli çalıştırıcısı, siyah-beyazlı takımdaki de­ği­şi­min sır­rı­nı, za­ten ye­te­nek­li o­lan o­yun­cu­la­rı­na ce­sa­ret a­şı­la­mak­la i­zah et­tiT- ÖZEL HABER Bilgehan Can Beşiktaş’ın tecrübeli çalıştırıcısı, siyah-beyazlı takımdaki de­ği­şi­min sır­rı­nı, za­ten ye­te­nek­li o­lan o­yun­cu­la­rı­na ce­sa­ret a­şı­la­mak­la i­zah et­ti ‘RA­HAT ŞAM­Pİ­YON OLU­RUZ’ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li ca­mi­aya sı­cak me­saj­lar ver­di. Şam­pi­yon­luk he­def­le­ri­ne lig­de ve ku­pa­da emin adım­lar­la yü­rü­dük­le­ri­ni söy­le­yen tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “Bu ta­kım çok ra­hat şam­pi­yon olur. Önem­li olan stres yap­ma­mak. Gol­le­rin han­gi da­ki­ka­lar­da atıl­dı­ğı hiç önem­li de­ğil. G.Bir­li­ği kar­şı­sın­da oyu­nun ba­şın­da, An­tal­ya ma­çın­da son 20 da­ki­ka­da ve­ya baş­ka bir ra­ki­be kar­şı son 5 da­ki­ka­da gol­ler bu­la­bi­li­riz. Ama­cı­mız ka­za­nır­ken or­ta­ya koy­du­ğu­muz fut­bol­la par­mak ısırt­mak. Bu ke­yif ve­ren fut­bo­lu se­zon bo­yun­ca sür­dür­mek is­ti­yo­ruz” de­di. DO­ĞAÇ­LA­MA SİS­TEM Be­şik­taş’ın tek bir oyun sis­te­mi­ne bağ­lı kal­ma­ya­ca­ğı­nı da söy­le­yen De­niz­li, “Oy­na­ya­ca­ğı­mız ma­çı ön­ce ken­dim ya­şı­yo­rum. O haf­ta­ki ra­ki­be kar­şı na­sıl bir sis­tem uy­gu­la­ya­ca­ğı­mız id­man sı­ra­sın­da bir an­da or­ta­ya çı­kı­yor. Fut­bol­cu­la­rı­mı ta­nı­dık­ça hep­si­nin fark­lı ye­te­nek­le­ri ol­du­ğu­nu gör­me­ye baş­la­dım. On­la­ra ce­sa­ret aşı­lı­yo­rum ve ye­te­nek­le­ri­ni gös­ter­me fır­sa­tı ta­nı­yo­rum. He­ye­ca­nı­mız kar­şı­lık­lı. On­lar da bu de­ği­şim­den ve et­ki­le­şim­den çok mem­nun. Bel­ki da­ha faz­la yo­ru­lu­yor­lar ama yap­tık­la­rı iş­ten zevk al­ma­ya baş­la­dı­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. İNCİLER > Ra­kip a­yı­rı­mı yap­mı­yo­ruz ve her ma­çı­mı­zı ay­rı bir fi­nal o­la­rak gö­rü­yo­ruz. Or­ta­ya koy­du­ğu­muz fut­bol an­la­yı­şı i­le kıs­kan­dır­ma­ya de­vam e­de­ce­ğiz > Ca­mi­amı­zın bek­len­ti­le­ri­nin far­kın­da­yız. Oyun­cu­la­rım Be­şik­taş for­ma­sı giy­me­nin ne an­la­ma gel­di­ği­ni bi­li­yor­lar. So­rum­lu­luk­la­rının far­kın­da­lar > Elim­de­ki kad­ro­ya şu an için tak­vi­ye dü­şün­mü­yo­rum. Fut­bol­cu gön­der­mek gi­bi bir ni­ye­tim de yok. Ama za­man ne gös­te­rir bunu bi­le­mem > An­tal­ya ma­çı­nı ka­za­nıp ka­za­na­ma­ya­ca­ğı­mız yö­nün­de zer­re ka­dar şüp­he duy­ma­dım > De­ği­şim sa­de­ce tak­tik an­lam­da ol­maz. Sa­ha dı­şın­da teo­rik, sa­ha için­de pra­tik ola­rak ça­lış­ma­la­rımı­zı sür­dü­rü­yo­ruz KAR­TAL KAY­SE­Rİ YOL­CU­SU Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na 3-0’lık An­tal­ya ga­li­bi­ye­tiy­le baş­la­yan Be­şik­taş, li­ge dö­nü­yor. Ya­rın, zor­lu Kay­se­ri dep­las­ma­nın­da ter dö­ke­cek olan si­yah-be­yaz­lı­lar, dü­nü tek id­man ile ta­mam­la­dı. Be­şik­taş ka­fi­le­si bu­gün ya­pa­ca­ğı son tak­tik ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan özel bir uçak­la Kay­se­ri’ye gi­de­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT