BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MORAL ARIYOR

MORAL ARIYOR

T­rab­zons­por, O­lim­pi­yat S­ta­dı’n­da oy­na­ya­ca­ğı İs­tan­bul Be­le­di­ye ma­çı­nı ka­za­nıp, kö­tü gi­di­şe “dur” de­mek is­ti­yorKAY­BE­DER­SE YAN­DI Turk­cell Sü­per Lig’de ve For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda üst üs­te ağır ye­nil­gi­ler alan Trab­zons­por, dep­las­man­da kar­şı­la­şa­ca­ğı İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’u ye­ne­rek te­sel­li bul­mak is­ti­yor. Alı­nan kö­tü so­nuç­la­rın ar­dın­dan cid­di şe­kil­de tar­tı­şıl­ma­ya baş­la­nan Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal için de kri­tik öne­mi bu­lu­nan maç­ta, alı­na­cak bir ga­li­bi­yet ta­kım­da ya­pıl­ma­sı muh­te­mel cid­di bir re­viz­yo­nun önü­nü ke­se­cek. Pu­an kay­bı du­ru­mun­da ise yö­ne­ti­min, Ya­nal’dan ge­niş bir ra­por is­te­ye­bi­le­ce­ği ve ho­ca ko­nu­su­nu ma­sa­ya ya­tı­ra­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. KAD­RO­DA RE­VİZ­YON G.An­teps­por ma­çı­nın ar­dın­dan İs­tan­bul’a uçan ve ça­lış­ma­la­rı­nı bu­ra­da sür­dü­ren Trab­zons­por’da, fut­bol­cu­la­rın ve tek­nik he­ye­tin mo­ral­le­ri­nin bo­zuk ol­du­ğu öğ­re­nil­di. İs­tan­bul’da ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da, fut­bol­cu­la­rı yap­tık­la­rı ha­ta­lar ko­nu­sun­da sert bir dil­le uya­ran Er­sun Ya­nal’ın, kart ce­za­lı­sı olan Ca­le’nin ye­ri­ne sa­vun­ma­nın so­lun­da Ege­men’e gö­rev ve­rip, Gi­ray ve Song’u sto­per­de oy­na­ta­ca­ğı, or­ta sa­ha­da ise yi­ne kart ce­za­lı­sı olan Hü­se­yin’in ye­ri­ne Cey­hun’a şans ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. YAT­TA­RA ÜR­KEK OY­NU­YOR Trab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Yat­ta­ra’ya yük­len­di. Sa­li­hoğ­lu, “A.Gü­cü ma­çın­da sa­kat­lan­dı­ğın­dan be­ri ür­kek­li­ği üze­rin­den ata­ma­dı” de­di. Er­sun Ya­nal’ı gön­der­me­yi dü­şün­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­li­hoğ­lu, Ha­kan Şü­kür’ün Trab­zons­por’a trans­fer ola­ca­ğı söy­len­ti­le­ri­nin ise doğ­ru ol­ma­dı­ğı söy­le­di. ­Turk­cell Sü­per Lig, 9.Haf­ta ma­çı >> İSTANBUL B.B ­ Beh­ram ­Gök­han Sü­zen ­Mah­mut ­Bar­bo­sa Er­man ­Rız­van T­ji­ku­zu E­fe ­Ke­rim İb­ra­him A­kın ­Gök­han Ka­ba ­Sa­kat: Ha­sa­gic, Kus, O­kan, Beb­be, Ek­rem Ce­za­lı: Yok >> TRABZON Syl­va ­Ser­kan ­Gi­ray ­Song E­ge­men ­Yat­ta­ra ­Sel­çuk ­Cey­huh ­Col­man I­sa­ac ­Gök­han ­Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Hü­se­yin, Ca­le S­TAT: A­ta­türk O­lim­pi­yat SA­AT: 15.00 HA­KEM­LER: Cü­neyt Ça­kır, H.A­til­la Gök­bil­gin, Ke­mal Yıl­maz, 4.ha­kem: Mür­vet Se­zer­ Lig TV nak­len
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95471
  % 1.48
 • 4.7602
  % -0.69
 • 5.5683
  % -0.79
 • 6.2386
  % -0.81
 • 188.155
  % -0.93
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT