BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PAN­ZER­DE TÜR­KÜ ŞOV

PAN­ZER­DE TÜR­KÜ ŞOV

Van’da şe­hir mer­ke­zin­de te­rör se­be­biy­le göç e­den­le­rin ço­ğun­luk­ta ya­şa­dık­la­rı Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si’n­de, gü­ven­lik uy­gu­la­ma­sı ya­pan po­lis­le­re ço­cuk­lar bü­yük il­gi gös­ter­di.TE­RÖR MAĞ­DUR­LA­RI­NA PO­LİS MO­RA­Lİ Van’da şe­hir mer­ke­zin­de te­rör se­be­biy­le göç e­den­le­rin ço­ğun­luk­ta ya­şa­dık­la­rı Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si’n­de, gü­ven­lik uy­gu­la­ma­sı ya­pan po­lis­le­re ço­cuk­lar bü­yük il­gi gös­ter­di. Su pan­zer­le­ri i­le dev­ri­ye a­raç­la­rı­na bi­nen ço­cuk­lar, po­lis me­ga­fon­la­rıy­la şar­kı söy­le­di. Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Sa­lih Kes­mez, uy­gu­la­ma nok­ta­sın­da ço­cuk­lar­la soh­bet e­de­rek çe­şit­li he­di­ye­ler ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT