BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sı­nır öte­sin­de dar­be yi­yen PKK’­da çö­zül­me hız­lan­dı!

Sı­nır öte­sin­de dar­be yi­yen PKK’­da çö­zül­me hız­lan­dı!

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, geç­cen ay dü­zen­le­nen ha­va ha­re­ka­tın­da PKK’nın çok sa­yı­da za­yi­at ver­di­ği­ni ve 24 ör­güt üyesinin fi­rar et­ti­ği­ni bil­dir­di> Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, geç­cen ay dü­zen­le­nen ha­va ha­re­ka­tın­da PKK’nın çok sa­yı­da za­yi­at ver­di­ği­ni ve 24 ör­güt üyesinin fi­rar et­ti­ği­ni bil­dir­di. 6 TE­RÖ­RİST ÖL­DÜ­RÜL­DÜ TSK’nın bö­lü­cü te­rör ör­gü­tüy­le mü­ca­de­le­si­nin ar­tan bir ka­rar­lı­lık­la de­vam et­ti­ği­ni bil­di­ren Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, dö­nem için­de top­lam 6 bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü militanının et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni ifa­de et­ti. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, tes­lim olan te­rö­rist sa­yı­sı­nın da 4 ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kan­dil böl­ge­si­ne ya­pı­lan ha­va ta­ar­ruz­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, “Ya­pı­lan te­yit ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da, 2-19 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da ic­ra edi­len sı­nır öte­si ha­va ha­re­kâ­tı ve ateş des­tek va­sı­ta­la­rıy­la ya­pı­lan et­ki­li atış­lar­la Irak’ın ku­ze­yin­de­ki bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın önem­li öl­çü­de za­yi­at ver­di­ği ve bu za­yi­at­lar­la bağ­lan­tı­lı ola­rak, 124 bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü militanının fi­rar et­ti­ği bil­gi­le­ri alın­mış­tır” di­ye ko­nuş­tu. 28 Ekim­de ise Zap, Ava­şin-Bas­yan ve Ha­kurk’a ha­va ha­re­ka­tı ya­pıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ken Gü­rak, bu ha­re­kat­ta, PKK’nın ver­di­ği za­yi­atın te­yit ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT