BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muş’ta bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü üye­si 7 ki­şi ya­ka­lan­dı

Muş’ta bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü üye­si 7 ki­şi ya­ka­lan­dı

Muş Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 7 PKK’lı ya­ka­lan­dı.> Ka­dir Tunç MUŞ İHA Muş Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 7 PKK’lı ya­ka­lan­dı. PKK te­rör ör­gü­tü­ne ele­man ka­zan­dır­dı­ğı tes­pit edi­len A.İ. (39), ön­ce­ki gün Al­pars­lan Üni­ver­si­te­si Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu önün­de ya­ka­lan­dı. Öte yan­dan, te­rör ör­gü­tü üye­si ol­du­ğu be­lir­le­nen M.İ .Y. (20), İ.Y. (23), Ö.Ş. (19), F.B. (23), Y.Ç. (18) ve S.A’nın (20) da gö­zal­tı­na alın­dı­ğı bil­di­ril­di. Zan­lı­la­rın sor­gu­su­nun sür­dü­rül­dü­ğü be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT