BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Er­ge­ne­kon göz­den düş­tü

Er­ge­ne­kon göz­den düş­tü

Du­ruş­ma­yı iz­le­mek i­çin ge­len ve T­he A­sa­hi S­him­bun Ga­ze­te­si’nin Tah­ran bü­ro şe­fi ol­du­ğu öğ­re­ni­len Ja­pon ga­ze­te­ci gü­nün il­gi o­da­ğı ol­du.Du­ruş­ma­yı iz­le­mek i­çin ge­len ve T­he A­sa­hi S­him­bun Ga­ze­te­si’nin Tah­ran bü­ro şe­fi ol­du­ğu öğ­re­ni­len Ja­pon ga­ze­te­ci gü­nün il­gi o­da­ğı ol­du. > ­Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İ­HA Si­liv­ri Ce­za­e­vi’n­de gö­rül­me­si­ne de­vam e­di­len Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 6. cel­se­si dün ya­pıl­dı. İlginin giderek azalması sebebiyle dün mahkeme salonu boş kaldı. Du­ruş­ma­ya Gü­ler Kö­mür­cü’nün de a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 8 tu­tuk­suz sa­nık ve 45 tu­tuk­lu sa­nık ka­tıl­dı. Tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan Hay­ret­tin Er­te­kin’in sağ­lık p­rob­lem­le­ri se­be­biy­le A­dli Tıp Ku­ru­mu’na sevk e­dil­di­ği ve bu yüz­den du­ruş­ma­ya ka­tıl­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met A­li Pek­gü­zel, id­di­a­na­me­yi 284. say­fa­dan i­ti­ba­ren o­ku­ma­ya baş­la­dı. Tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan İş­çi Par­ti­si (İP) Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek i­le Ok­tay Yıl­dı­rım, id­di­a­na­me­nin ba­zı bö­lüm­le­ri­ne i­ti­raz et­ti. İd­di­a­na­me­nin Do­ğu Pe­rin­çek i­le te­rör ör­gü­tü e­le­ba­şı­sı a­ra­sın­da gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı­ğı­na da­ir bö­lü­mü o­kur­ken, İP Ge­nel Baş­ka­nı ol­du­ğu­nu i­fa­de et­me­si ü­ze­ri­ne Pe­rin­çek, “O za­man ge­nel baş­kan de­ğil­dim. Suç ta­ri­hi 1997 di­yor­su­nuz, se­ne 89, mi­lat­tan ön­ce­ye gi­din ba­ri” di­ye ko­nuş­tu. İd­di­a­na­me­de, Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­ne a­tı­lan el bom­ba­la­rı i­le Üm­ra­ni­ye’de e­le ge­çi­ri­len el bom­ba­la­rı a­ra­sın­da­ki ben­zer­li­ğin yer al­dı­ğı bö­lüm o­ku­nur­ken, ba­zı tu­tuk­lu sa­nık­lar, “Ben­zer­lik der­ken bi­re­bir­lik yok bu­ra­da” şek­lin­de i­ti­raz­da bu­lun­du. Mah­ke­me He­ye­ti Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün de, “Si­ze sı­ra gel­di­ğin­de ne ol­du­ğu­nu a­çık­lar­sı­nız” di­ye­rek sa­nık­la­rı u­yar­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT