BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hal­kev­le­ri top­lu­ma fay­da­lı ­der­nek ol­mak­tan çı­kı­yor

Hal­kev­le­ri top­lu­ma fay­da­lı ­der­nek ol­mak­tan çı­kı­yor

A­ta­türk ta­ra­fın­dan ku­ru­lan an­cak i­ki de­fa ka­pa­tı­lan Hal­kev­le­ri, şim­di­ler­de i­se, top­lu­ma ya­rar­lı der­nek s­ta­tü­sün­de fa­a­li­yet­le­ri­ni de­vam et­ti­ri­yor> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA A­ta­türk ta­ra­fın­dan ku­ru­lan an­cak i­ki de­fa ka­pa­tı­lan Hal­kev­le­ri, şim­di­ler­de i­se, top­lu­ma ya­rar­lı der­nek s­ta­tü­sün­de fa­a­li­yet­le­ri­ni de­vam et­ti­ri­yor. An­cak son dö­nem­de mey­da­na ge­len bü­tün ey­lem­le­rin o­da­ğın­da yer a­lan ve em­ni­yet bi­rim­le­ri­nin ka­yıt­lı tes­pit­le­ri­ne gö­re de yı­kı­cı fa­a­li­yet­le­rin o­da­ğı ol­ma nok­ta­sı­na ge­len hal­kev­le­ri, bir­çok ör­gü­tün de yu­va­sı du­ru­mun­da. Bu du­ru­mu göz ö­nün­de bu­lun­du­ran İ­çiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, hal­kev­le­ri­ni, top­lu­ma ya­rar­lı der­nek s­ta­tü­sün­den çı­kar­mak i­çin ça­lış­ma baş­lat­tı. Bu ko­nuy­la il­gi­li o­la­rak ha­zır­la­nan ra­por, Baş­ba­kan­lık­ta bek­ler­ken, böy­le bir ka­ra­rın a­lın­ma­sı du­ru­mun­da Hal­kev­le­ri, kat­ma de­ğer ver­gi­si, dam­ga ver­gi­si ve em­lak ver­gi­si mu­a­fi­yet­le­rin­den ve ve­ra­set, in­ti­kal ver­gi­si i­le harç is­tis­na­sın­dan ar­tık ya­rar­la­na­ma­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT