BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kö­yün fa­kir kı­zıy­dı şim­di mil­let­ve­ki­li

Kö­yün fa­kir kı­zıy­dı şim­di mil­let­ve­ki­li

Do­kuz ço­cuk­lu ai­le­nin en bü­yü­ğü olan Doç. Dr. Aş­kın Asan, köy­de bü­yü­dü. Az­met­ti ve oku­du. Ka­ri­ye­ri için git­ti­ği ABD’de güç şart­lar al­tın­da he­de­fi­ne ulaş­tı. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın bir ko­nuş­ma­sıy­la ken­di­ni Mec­lis’te bul­du...> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Asan ai­le­si, Ha­bip Bey ile Aş­kın Ha­nım’ın iş­le­ri­nin yo­ğun­lu­ğu­na rağ­men bir ara­da ol­ma­ya gay­ret edi­yor. Aş­kın Ha­nım “Ge­nel­de cu­ma gün­le­ri hep bir­lik­te si­ne­ma­ya gi­de­riz” di­yor. AK Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Doç. Dr. Aş­kın Asan’ın ha­ya­tı as­lın­da bü­tün ka­dın­la­rın ör­nek al­ma­sı ge­re­ken ba­şa­rı­lar­la do­lu. Ay­nı za­man­da AK Par­ti Ar-Ge Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve TBMM Ak­de­niz Par­la­men­ter­ler Asamb­le­si Türk Gru­bu Baş­ka­nı olan Asan’ın bu­ra­la­ra ka­dar ulaş­ma­sı pek de ko­lay ol­ma­mış. Aş­kın Ha­nım, 9 ço­cuk­lu bir ai­le­nin en bü­yük ço­cu­ğu. Ba­ba­sı me­mur, an­ne­si ev ha­nı­mı. Trab­zon’un Of il­çe­si­ne bağ­lı Eren­köy’de 9 kar­deş kıt ka­na­at ya­şa­ma­ya ça­lış­mış. Köy ha­ya­tı­nın ge­rek­tir­di­ği bü­tün iş­le­ri yap­mış. ‘Kö­yün en ya­kı­şık­lı­sı’ de­di­ği ve şu an pro­fe­sör­lük ka­ri­ye­ri­ne ula­şan Ha­bib Bey’e 16 ya­şın­da aşık ol­muş. Okul, iş ve ara­ya me­sa­fe­ler gir­miş. 5 yıl son­ra da ev­len­miş­ler ve aka­de­mik ka­ri­yer­le­ri için Ame­ri­ka’ya git­miş­ler. Mad­di im­kân­sız­lık­lar bu­ra­da da peş­le­ri­ni bı­rak­ma­mış. Eşi­nin 850 do­lar olan maa­şı ile hem ki­ra ve­rip hem ba­kı­cı tu­ta­ma­ya­cak­la­rı için, ko­ca­sı­nın ev­de ol­du­ğu ak­şam sa­at­le­rin­de Aş­kın ha­nım be­le­di­ye­nin üc­ret­siz dil kurs­la­rı­na git­me­ye baş­la­mış. Ev­le­ri­nin bü­tün eş­ya­la­rı­nı da yi­ne mad­di im­kân­sız­lık­lar se­be­biy­le bit pa­za­rın­dan al­mak mec­bu­ri­ye­tin­de kal­mış­lar. Bü­tün güç­lük­le­re rağ­men aka­de­mik ha­ya­tın­da bü­yük ba­şa­rı­lar el­de et­miş, Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da do­çent ol­muş. Ge­len bü­tün tek­lif­le­re ve ye­ni fi­kir­le­re ‘evet’ di­ye­rek son ola­rak ken­di­ni Mec­lis’te bul­muş. Trab­zon’da kü­çük bir köy­de baş­la­yan, Suu­di Ara­bis­tan, ABD, Du­bai ve Um­man gi­bi ül­ke­le­re ka­dar uza­nan mil­let­ve­ki­li Aş­kın Asan, so­ru­la­rı­mı­zı şöy­le ce­vap­la­dı: İYİ OT KE­SER­DİM > Kü­çük bir köy­den çı­kıp bu­ra­la­ra ka­dar ge­lir­ken ne­ler ya­şa­dı­ğı­nı­zı an­la­tır mı­sı­nız? As­lın­da ben köy kı­zı­yım. Bü­tün köy ha­ya­tı­nı bi­li­rim. Ba­bam sağ­lık me­mu­ruy­du. Of’ta otu­rur­duk ama li­se­yi bi­ti­re­ne ka­dar yaz­la­rı­mız hep köy­de geç­ti. O yüz­den köy­de yap­ma­dı­ğım iş kal­ma­dı. Bir de 9 kar­de­şin en bü­yü­ğü olun­ca so­rum­lu­lu­ğu­nuz da­ha faz­la olu­yor. Çok iyi ek­mek pi­şi­ri­rim. He­le orak­la ot kes­me­de kim­se be­nim eli­me su dö­ke­mez. Ba­ba­mın me­mur maa­şıy­la ge­çi­ni­yor­duk. 9 kar­deş olun­ca zor ta­bi. Kar­deş­ler ara­sın­da ben ve en kü­çük kar­de­şim oku­du. Kü­çük kar­de­şim Ra­şit Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si’ni bi­rin­ci­lik­le bi­tir­di. Ama di­ğer­le­ri ma­ale­sef oku­ma­dı. > ABD’de bu­lun­du­ğu­nuz dö­nem­de ne­ler ya­şa­dı­nız? Ame­ri­ka’da eşim aka­de­mik ka­ri­ye­ri­ne de­vam eder­ken, ben de mas­ter yap­ma­ya ka­rar ver­dim. Ta­bii zor bir sü­reç ola­cak­tı he­pi­miz açı­sın­dan. İm­ti­ha­na gir­dim ve ka­zan­dım ama dil öğ­ren­mek ge­re­ki­yor­du. Eşi­min maa­şı 850 do­lar­dı, kur­sa ve­re­cek pa­ra kal­mı­yor­du. Eş­ya­la­rı­mı­zı bi­le bit pa­za­rın­dan al­mak mec­bu­ri­ye­tin­den al­dık. Çün­kü, hem ço­cu­ğun mas­raf­la­rı, hem ki­ra hem gün­lük ih­ti­yaç­la­rı ay­nı an­da kar­şı­la­mak güç­tü. Kur­sa pa­ra ver­me­mek için be­le­di­ye­nin üc­ret­siz kurs­la­rı­na git­mek mec­bu­ri­ye­tin­de kal­dım. Bu kurs­lar ak­şam sa­at­le­rin­de olu­yor­du. Kur­sun ve­ril­di­ği yer çok teh­li­ke­li bir yer­dey­di. Kur­sa kor­ka­rak gi­dip ge­li­yor­dum. Di­şi­miz­den tır­na­ğı­mız­dan ar­tı­ra­rak mas­ter pa­ra­sı­nı denk­leş­ti­ri­yor­duk. Bu se­bep­le çok ça­lış­tım, im­ti­han­lar­da yük­sek not ala­rak üc­ret­siz oku­ma hak­kı el­de et­tim. İkin­ci ve üçün­cü ço­cu­ğu­muz bu sı­ra­da ol­du. Bu yüz­den eşim gün­düz ders­le­ri­ne ben ise ge­ce ders­le­ri­ne gi­ri­yor­dum. Eşim­le, git­ti­ğim oku­lun bah­çe­sin­de bu­lu­şu­yor­duk. Ben ço­cuk­la­rı ara­ba­ya bin­di­rip oku­la gi­di­yor­dum. Eşim ge­lin­ce ço­cuk­la­rı ona tes­lim edip bu se­fer ben ders­le­re gi­ri­yor­dum. Güç şart­lar al­tın­da Te­xas Tech Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da mas­ter yap­tım. 5 yıl Ame­ri­ka’da kal­dık­tan son­ra Tür­ki­ye’ye Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si­ne ge­ri dön­dük. Başbakan etkiledi > Si­ya­se­te gir­me­ye na­sıl ka­rar ver­di­niz? Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­sin­de gö­re­vim sü­rer­ken, Sam­sun Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sün­de de dok­to­ra yap­tım. Do­çent ol­duk­tan son­ra ise Du­bai Aj­man Üni­ver­si­te­sin­den ge­len tek­li­fi de­ğer­len­di­rip bu ül­ke­ye git­tim. 2 yıl son­ra ise Um­man Sul­tan Qao­bus Üni­ver­si­te­sin­den çağ­rı­lın­ca bu tek­li­fi de ka­bul et­tim. Ha­ya­tım bo­yun­ca hep tek­lif­le­re açık ol­dum. Bel­ki si­ya­se­te gir­mem­de­ki en bü­yük et­ken de bu ol­muş­tur. Tür­ki­ye’de se­çim ka­ra­rı alın­dık­tan son­ra Um­man’da Türk te­le­viz­yon­la­rı­nı sey­re­der­ken Baş­ba­kan’ın ka­dın­la­rın da­ha çok si­ya­se­te gir­me­si ve ge­lip aday ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da­ki söz­le­ri­ni din­le­dim. As­lın­da si­ya­set­le hiç il­gim ol­ma­ma­sı­na rağ­men ka­fam­dan ‘Baş­ba­kan be­ni ça­ğı­rı­yor’ di­ye dü­şün­düm ve si­ya­se­te gir­me­ye ka­rar ver­dim. Usta ressam gibi... > Hem an­ne ol­mak hem de si­ya­set. İki­si bir ara­da güç olu­yor mu? Ço­cuk­la­ra na­sıl za­man ayı­rı­yor­su­nuz? Ço­cuk­la­ra va­kit ayır­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum ama zor olu­yor ta­bi­i. Ço­cuk­lar da ev­de ba­na yar­dım­cı olu­yor. Ken­di ya­tak­la­rı­nı top­lar­lar, kü­çük kı­zı­mın gö­re­vi ütü yap­mak. Pek ho­şu­na git­mi­yor. Teş­vik için pa­ra­sı­nı öde­di­ğim de olu­yor. Ye­mek­le­ri ken­dim ya­par bı­ra­kı­rım. Bü­tün bu ko­şuş­tur­ma için­de ai­le­ce her haf­ta si­ne­ma­ya gi­de­riz. Ben boş za­man­la­rım­da re­sim ya­pa­rım. Yağ­lı bo­ya ça­lış­ma­la­rım var. Ka­fa­mı en çok re­sim ya­par­ken din­len­di­ri­yo­rum.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93953
  % 0.36
 • 5.3035
  % -0.71
 • 6.0558
  % -0.56
 • 6.8259
  % -0.24
 • 208.496
  % -0.24
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT