BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye hem Av­ru­pa hem As­ya’nın par­ça­sı

Tür­ki­ye hem Av­ru­pa hem As­ya’nın par­ça­sı

Ül­ke­mi­zin önem­li bir ko­num­da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Ba­ba­can, böl­ge­nin ba­rı­şı için bü­yük so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın da ol­du­ğu­nu ifa­de et­tiBa­kan Ba­ba­can, Koç Hol­ding Tek­no­lo­ji Gru­bu Baş­ka­nı Ali Koç’la bir­lik­te ‘Av­ru­pa ve As­ya’nın Bir­lik­te­li­ği’ otu­ru­mu­na ka­tıl­dı. > Er­han Yıl­maz İS­TAN­BUL İHA Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin hem Av­ru­pa’nın hem de As­ya’nın bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ba­ba­can, İs­tan­bul’da de­vam eden Dün­ya Eko­no­mi Fo­ru­mu As­ya Av­ru­pa Top­lan­tı­la­rı çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen pa­nel­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Tür­ki­ye As­ya’dan ba­kıl­dı­ğın­da Av­ru­pa’nın As­ya’ya uzan­tı­sı, Av­ru­pa’dan ba­kıl­dı­ğın­da As­ya’nın Av­ru­pa’ya uzan­tı­sı ola­rak gö­rü­lü­yor. İs­tan­bul öy­le bir şe­hir ki, bir ta­ra­fı As­ya’da, bir ta­ra­fı Av­ru­pa’da­dır. Tür­ki­ye ay­nı za­man­da bir Bal­kan, Kaf­kas, Ka­ra­de­niz, As­ya ül­ke­si­dir” de­di. Tüm bu böl­ge­nin kav­şa­ğın­da bu­lu­nan Tür­ki­ye’nin ay­nı za­man­da bir NA­TO ül­ke­si ve AB’ye tam üye­lik yo­lun­da iler­le­yen bir ül­ke ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ba­ba­can, böl­ge­de prob­lem­le­rin ve ça­tış­ma­la­rın ba­rış­çı yön­den çö­zül­me­si ko­nu­sun­da bir­çok gi­ri­şim­le­rin bu­lun­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ba­ba­can ay­rı­ca, İran Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ma­nou­cehr Mot­ta­ki ile gö­rüş­tü. Top­lan­tı­dan son­ra bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT