BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ah­met Ha­zım De­mir ve­fat et­ti

Ah­met Ha­zım De­mir ve­fat et­ti

İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Fa­ruk De­mir’in ve İh­las Ev Alet­le­ri ça­lı­şan­la­rın­dan Mus­ta­fa De­mir’in ba­ba­sı, İh­las Net Ge­nel Mü­dü­rü Ömer De­mir’in de de­de­si olan Ah­met Ha­zım De­mir ön­ce­ki gün ve­fat et­ti.> İnan Ar­vas İS­TAN­BUL İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Fa­ruk De­mir’in ve İh­las Ev Alet­le­ri ça­lı­şan­la­rın­dan Mus­ta­fa De­mir’in ba­ba­sı, İh­las Net Ge­nel Mü­dü­rü Ömer De­mir’in de de­de­si olan Ah­met Ha­zım De­mir ön­ce­ki gün ve­fat et­ti. PTT’de uzun yıl­lar hiz­met ver­dik­ten son­ra emek­li olan Ah­met Ha­zım De­mir, Ana­do­lu ev­li­ya­la­rın­dan Nev­şe­hir­li meş­hur De­mir Ho­ca’nın oğ­luy­du. 96 ya­şın­da ara­mız­dan ay­rı­lan Ah­met Ha­zım De­mir ev­li ve iki ço­cuk ba­ba­sıy­dı. Ah­met Ha­zım De­mir’in ce­na­ze­si bu­gün Fa­tih Ca­mi­i’nde öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Edir­ne­ka­pı Tok­mak­te­pe Kab­ris­tan­ı’na def­ne­di­le­cek. Mer­hu­ma Al­lah’tan rah­met ya­kın­la­rı­na ve ke­der­li ai­le­si­ne sabr-ı ce­mil ni­yaz ede­riz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT