BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fırat: Kanı durdurduk sırada yeni ilaçlar var

Fırat: Kanı durdurduk sırada yeni ilaçlar var

Ca­hit Fı­rat, ka­na­ma­yı anın­da dur­du­ran ye­ni ürü­nün kul­la­nı­ma su­nul­du­ğu­nu söy­le­di.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Her tür­lü ka­na­ma­yı bir­kaç da­ki­ka için­de dur­du­ran ‘An­ka­ferd’ isim­li ila­cı ge­liş­ti­ren Türk Bi­lim Ada­mı Ca­hit Fı­rat, Cum­hu­ri­yet Ba­lo­su’nun şe­ref ko­nu­ğu ol­du. Ata­türk’ün ma­ne­vi kı­zı Ül­kü Ada­te­pe’nin Cum­hu­ri­yet’in 85. yı­lı se­be­biy­le Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda dü­zen­le­di­ği re­sep­si­yo­na ka­tı­lan Ca­hit Fı­rat, An­ka­ferd’in bir­çok yer­de ara­nan bir ürün ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şöy­le ko­nuş­tu; “Şu an­da has­ta­ne­le­ri­mi­zin bir ço­ğun­da ve am­bu­lans­lar­da var. Ara­lık ayı­nın so­nu­na doğ­ru da bü­tün ec­za­ne­le­re, ha­fif ka­na­ma­lar için ge­liş­tir­di­ği­miz ürün da­ğı­tı­la­cak. Ay­rı­ca baş­ka ilaç­la­rı­mız da ola­cak. Bir­çok has­ta­lı­ğı iyi­leş­ti­re­cek nok­ta­la­ra ge­li­yo­ruz. Ba­zı şey­le­ri er­ken ol­du­ğu için açık­la­mı­yo­ruz.” “Yü­zün üze­rin­de bi­lim ada­mıy­la ça­lı­şı­yo­ruz” di­yen Fı­rat şöy­le de­vam et­ti: “Şir­ke­ti­miz ta­ma­men Türk ser­ma­ye­li, An­ka­ferd’in ham­mad­de­si de Tür­ki­ye’de üre­ti­li­yor. Bu ürü­nü dün­ya­ya ih­raç et­ti­ği­miz za­man ka­zan­cın ta­ma­mı Tür­ki­ye’de ka­la­cak. Bu­ra­da bü­rok­rat­la­rı­mız da o ka­dar su­sa­mış­lar ki el­le­rin­den ge­len gay­re­ti gös­te­ri­yor­lar.” Re­sep­si­yo­na, ga­ze­te­miz­de ha­zır­la­dı­ğı çev­re say­fa­sı bü­yük il­gi gö­ren ün­lü bi­yo­log ve si­ne­ma oyun­cu­su Ediz Hun, İl­ham Gen­cer ve Bo­ra Gen­cer’in ya­nı sı­ra çok sa­yı­da seç­kin da­vet­li ka­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT