BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > CHP’YE RET: Ye­ni be­le­di­ye ka­nu­nu­na ay­nen de­vam

CHP’YE RET: Ye­ni be­le­di­ye ka­nu­nu­na ay­nen de­vam

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si CHP’nin 5747 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­na iliş­kin ip­tal ve yü­rür­lü­ğün dur­du­rul­ma­sı is­te­mi­ni ka­ra­ra bağ­la­dı.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si CHP’nin 5747 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­na iliş­kin ip­tal ve yü­rür­lü­ğün dur­du­rul­ma­sı is­te­mi­ni ka­ra­ra bağ­la­dı. Mah­ke­me, nü­fu­su 2 bi­nin al­tı­na dü­şen 862 bel­de be­le­di­ye­si ile 283 ilk ka­de­me be­le­di­ye­si­nin tü­zel ki­şi­li­ği­nin kal­dı­rıl­ma­sı ve 43 ye­ni il­çe ku­rul­ma­sı­nı plan­la­yan “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sı­nır­la­rı İçe­ri­sin­de İl­çe Ku­rul­ma­sı ve Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun’un” Ge­çi­ci 1. mad­de­si­nin ip­tal is­te­mi­nin ka­bu­lü­ne, di­ğer hü­küm­le­ri­nin ip­tal is­te­mi­nin red­di­ne ka­rar ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT