BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DE­NİZ BAY­KAL: Ye­ni dö­nem­de da­ha ak­tif ola­ca­ğız

DE­NİZ BAY­KAL: Ye­ni dö­nem­de da­ha ak­tif ola­ca­ğız

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Par­ti Mec­li­si’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, par­ti­si­nin ye­ni dö­ne­me da­ha hız­lı ve et­kin bir şe­kil­de gi­re­ce­ği­ni söy­le­di.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Par­ti Mec­li­si’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, par­ti­si­nin ye­ni dö­ne­me da­ha hız­lı ve et­kin bir şe­kil­de gi­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ye­ni prog­ram ve tü­zük ça­lış­ma­sı­nın ol­du­ğu­nu ifa­de eden Bay­kal, 2008 yı­lı için­de ku­rul­tay top­la­ya­rak prog­ram ve tü­zük de­ği­şik­li­ği­ne git­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, bu de­ği­şik­lik­ler­le CHP’nin ken­di­ni ye­ni dö­ne­me ha­zır­la­ya­ca­ğı­nı, et­kin, hız­lı ve di­na­mik bir par­ti ya­pı­sı­na ka­vu­şa­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Kü­re­sel kriz hak­kın­da da ko­nu­şan Bay­kal, kü­re­sel eko­no­mik kri­ze yö­ne­lik ted­bir­ler ko­nu­sun­da CHP’nin her tür­lü iş ­bir­li­ği­ne ve des­te­ğe ha­zır ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT