BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > He­sap ma­ki­ne­si

He­sap ma­ki­ne­si

Es­ki Mec­lis Baş­ka­nı Bü­lent Arınç, pa­ra­lı pul­lu mil­yon do­lar­lı tar­tış­ma­lar gün­de­me gel­di­ği za­man 25 yıl­lık si­ya­set­çi ola­rak elin­de avu­cun­da ka­la­nı an­la­tır­ken şöy­le de­miş­ti:Es­ki Mec­lis Baş­ka­nı Bü­lent Arınç, pa­ra­lı pul­lu mil­yon do­lar­lı tar­tış­ma­lar gün­de­me gel­di­ği za­man 25 yıl­lık si­ya­set­çi ola­rak elin­de avu­cun­da ka­la­nı an­la­tır­ken şöy­le de­miş­ti: “Ben 4 dö­nem mil­let­ve­kil­li­ği yap­tım. Ta­nı­ma­dı­ğım in­san, be­le­di­ye baş­ka­nı yok. Mec­lis Baş­ka­nı ola­rak bir ri­cam ol­sa kim­se ge­ri çe­vir­mez­di. Mec­lis Baş­ka­nı olun­ca Vec­tra mar­ka ara­ba­mı sat­tım. Eşim için WV Golf mar­ka bir araç al­dım. Baş­kan­lık­tan ay­rı­lın­ca bir araç ih­ti­ya­cı doğ­du. Au­di mar­ka bir ara­cı be­ğen­dik. 102 bin YTL bu araç. Bü­tün bi­ri­kim­le­ri­mi­zi çı­kar­dık 65 bin YTL pa­ra çık­tı. TBMM Va­kıf­bank’tan 40 bin YTL kre­di çek­tim. 2.5 yıl da­ha öde­ye­ce­ğim. Önem­li bir si­ya­set­çi ola­rak yıl­lar sü­ren bi­ri­kim­le­rin so­nun­da 65 bin YTL an­cak çık­tı.” Ve sor­muş­tu: “As­la müs­rif ol­ma­yan ben, 25 yıl­da 60 bin li­ra bi­rik­ti­re­bi­lir­ken geç­miş­le­ri­ni bil­di­ğim ba­zı ar­ka­daş­la­rı­mın mil­yon do­lar­lık ser­vet­le­ri ne­re­den ge­li­yor ?” .... Ben de baş­ka bir so­ru so­ru­yo­rum. Ame­ri­ka’da ya­hut Al­man­ya’da ser­vet sa­hi­bi olan­la­ra ni­ye şüp­hey­le ba­kıl­mı­yor. Ora­lar­da kim­se, “es­ki ha­li­ni bi­li­rim, ucu ucu­na ya­şı­yor­du..Bu pa­ra­nın kay­na­ğı ne” di­ye­rek ima­lı so­ru­lar sor­mu­yor. Bu­ra­da ni­ye kı­sa sü­re­de bel­li bir pa­ra­ya ka­vu­şan her­ke­se şüp­hey­le ba­kı­lı­yor. Bu meş­ru yol­dan pa­ra pul sa­hi­bi olan­la­rı da zan al­tın­da bı­ra­kı­yor. Da­ha­sı ku­ral ha­li­ne gel­miş: Bu ka­dar pa­ra meş­ru yol­la ka­za­nıl­maz. Mut­la­ka işin için­de bir iş var, di­ye dü­şü­nü­lü­yor. Bir iş der­ken de ta­raf­lar­dan bi­ri ka­mu olu­yor. Ek­se­ri­yet­le ka­mu olu­yor. Ge­nel­de he­sap da hep Bü­lent Bey’in yap­tı­ğı gi­bi ya­pı­lı­yor. Maa­şı şu ol­sa.. Şu ka­da­rı­nı yi­yip bu ka­da­rı­nı bi­rik­tir­se..ko­ope­ra­ti­fe gi­rip bi­tin­ce sat­sa vs..He­sap böy­le ya­pı­lın­ca o iş­le uğ­ra­şan in­san­la­rın bü­yük ek­se­ri­ye­ti gay­ri­meş­ru iş yap­mış gi­bi olu­yor. Ay­nı he­sap­lar baş­ka ül­ke­ler­de bu şe­kil­de ya­pıl­ma­dı­ğı­na gö­re, ora­lar­da biz­de­ki ka­dar gay­ri­meş­ru iş ya­pı­la­mı­yor gi­bi olu­yor. Ne­ti­ce­de siz meş­ru yol­dan ka­nun­la­ra bor­sa­dan, ar­sa­dan, em­lak­tan pa­ra ka­zan­sa­nız bi­le bu­nu çev­re­ni­ze an­lat­ma­nız ko­lay de­ğil. Önem­li ka­mu gö­re­vin­de bu­lu­nan­la­rın gö­rev ön­ce­si ve son­ra­sın­da­ki stan­dart­la­rı in­san­la­rın bu zan­nı­nı des­tek­li­yor. Mal be­ya­nın­da bu­lun­ma mec­bu­ri­ye­ti en ufak bir de­ği­şik­li­ğe se­beb ol­ma­dı..Ak­si­ne işi ko­lay­laş­tır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT