BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yaylada paraşüt keyfi

Yaylada paraşüt keyfi

Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde ilk de­fa Trab­zon’da dü­zen­le­nen kurs­la ya­maç pa­ra­şü­tü eği­ti­mi alan do­ğa spo­ru se­ver­ler, do­ğal gü­zel­lik­le­riy­le ön pla­na çı­kan yay­la­lar­da ar­tık pa­ra­şüt­le­riy­le boy gös­te­re­cek. Trab­zon Va­li­li­ği, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ile Türk Ha­va Ku­ru­mu’nun (THK) or­ga­ni­zas­yo­nuy­la, Trab­zon’da ilk de­fa ya­maç pa­ra­şü­tü kur­su dü­zen­len­di.> TRAB­ZON Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde ilk de­fa Trab­zon’da dü­zen­le­nen kurs­la ya­maç pa­ra­şü­tü eği­ti­mi alan do­ğa spo­ru se­ver­ler, do­ğal gü­zel­lik­le­riy­le ön pla­na çı­kan yay­la­lar­da ar­tık pa­ra­şüt­le­riy­le boy gös­te­re­cek. Trab­zon Va­li­li­ği, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ile Türk Ha­va Ku­ru­mu’nun (THK) or­ga­ni­zas­yo­nuy­la, Trab­zon’da ilk de­fa ya­maç pa­ra­şü­tü kur­su dü­zen­len­di. Kur­sa yo­ğun il­gi gös­te­ren do­ğa spo­ru se­ver­ler, Ak­ça­abat il­çe­si sa­hi­lin­de­ki teo­rik eği­ti­min ar­dın­dan, uy­gu­la­ma eği­ti­mi­ni Düz­köy il­çe­si­ne bağ­lı Haç­ka yay­la­sın­da ger­çek­leş­tir­di­ler. Trab­zon Va­li­si Nu­ri Oku­tan, ya­maç pa­ra­şü­tü­nün yay­gın­laş­ma­sı­nın, do­ğal gü­zel­lik­le­riy­le ön pla­na çı­kan böl­ge­nin tu­riz­mi­ne önem­li kat­kı­lar ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di. Spo­run her tür­lü­sü­nün in­san hayatında önem­li yer tut­tu­ğu­nu di­le ge­ti­ren Oku­tan, şun­la­rı söy­le­di: “Genç­le­ri­mi­zin fi­zik­sel ve zi­hin­sel ge­li­şim­le­ri­ni sağ­la­ma­sı­nın ya­nı sıra va­kit­le­ri­ni ge­çi­re­bi­le­cek­le­ri ve ken­di­le­ri­ni mut­lu his­se­de­bi­le­cek­le­ri branş­lar­da spor yap­ma­la­rı­nı çok önem­si­yo­ruz. Ya­maç pa­ra­şü­tü, bu an­lam­da genç­le­ri­mi­zin sos­yal ya­şan­tı­sı­na renk ka­ta­cak­tır. Bun­dan biz de böl­ge­nin ta­nı­tıl­ma­sı, çe­şit­li or­ga­ni­zas­yon­lar­la ge­le­cek in­san­la­rın bu spo­ru ya­pa­bi­le­ce­ği alan­la­rı oluş­tur­ma nok­ta­sın­da ya­rar­lan­mak is­ti­yo­ruz. Ka­ra­de­niz yay­la­la­rı, ya­maç pa­ra­şü­tüy­le da­ha da renk­le­ne­cek.”
Reklamı Geç
KAPAT