BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ba­sı­na CİĞERİNİ ver­di

Ba­ba­sı­na CİĞERİNİ ver­di

Ken­di­si­ne 5 se­ne ön­ce Ka­ra­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si’nde He­pa­tit B’ye bağ­lı ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği teş­hi­si kon­du­ğu­nu be­lir­ten 40 yıl­lık ev­li, 7 ço­cuk ba­ba­sı Mus­ta­fa Ço­lak (61), “Dok­tor­lar 3 ay ön­ce iyi­leş­mem için tek çö­zü­mün or­gan nak­lin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di> İZ­MİR İHA Ken­di­si­ne 5 se­ne ön­ce Ka­ra­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si’nde He­pa­tit B’ye bağ­lı ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği teş­hi­si kon­du­ğu­nu be­lir­ten 40 yıl­lık ev­li, 7 ço­cuk ba­ba­sı Mus­ta­fa Ço­lak (61), “Dok­tor­lar 3 ay ön­ce iyi­leş­mem için tek çö­zü­mün or­gan nak­lin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Na­kil ko­nu­su gün­de­me gel­di­ğin­de ilk ola­rak en bü­yük ço­cu­ğum Coş­kun gö­nül­lü ol­du. Ge­rek­li test ya­pıl­dı. So­nuç olum­lu çı­kın­ca na­ki­le ka­rar ve­ril­di” di­ye ko­nuş­tu. Oğ­lu sa­ye­sin­de sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ğu­nu an­la­tan Ço­lak, “Bun­dan da­ha gü­zel bir duy­gu ola­maz. Ev­la­dım sa­ye­sin­de yep­ye­ni bir ha­ya­ta baş­la­dım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 19 yıl­lık ev­li ve 3 ço­cuk ba­ba­sı Coş­kun Ço­lak da, “Be­nim ye­rim­de kim ol­sa ay­nı şe­yi ya­par­dı. Bun­ca yıl ba­ba­mız bi­ze bak­tı, bu ya­şa ka­dar ge­tir­di. Şim­di sı­ra ben­de” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT