BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > U­çu­rum fa­ci­a­sı: 3 ö­lü

U­çu­rum fa­ci­a­sı: 3 ö­lü

F­re­ni pat­la­yan mi­di­büs 150 met­re­lik u­çu­rum­a yu­var­lan­dı. Fe­ci ka­za­da 20 ki­şi de ya­ra­lan­dı> Ha­lil İb­ra­him Var­lı KON­YA İHA Bu uçu­rum­dan sü­rük­le­nen ve tak­la­lar atan mi­di­büs ta­nın­maz ha­le ge­lir­ken, ya­ra­lı­lar has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Yol­cu­lar uzun sü­re şok ya­şa­dı. Ha­dim il­çe­si­ne bağ­lı Köp­lü­ce kö­yün­den il­çe­ye gi­den mi­di­büs, fre­ni­nin pat­la­ma­sı so­nu­cu 150 met­re­lik uçu­ru­ma yu­var­lan­dı. Ka­za­da mi­di­büs­te bu­lu­nan 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken 20 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Ka­za dün sa­bah sa­at­le­rin­de Kon­ya’nın Ha­dim il­çe­si Köp­lü­ce kö­yü ya­kın­la­rın­da mey­da­na gel­di. Ali K. ida­re­sin­de­ki köy mi­di­bü­sü, Göy­nük­kış­la bel­de­sin­den yol­cu­la­rı­nı ala­rak ha­re­ket et­ti. Yol­da Uğur­lar ve Küp­lü­ce köy­le­rin­den de yol­cu alan sü­rü­cü, fre­ni­nin ani­den pat­la­ma­sı so­nu­cu yol ke­na­rın­da bu­lu­nan 150 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki uçu­ru­ma yu­var­lan­dı. Ka­za­da, Sa­ni­ye Dok­san ve Lüt­fe Tan­tan olay ye­rin­de, Üm­mi­ye Uy­sal ise kal­dı­rıl­dı­ğı Ha­dim Dev­let Has­ta­ne­si’nde ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­za­da ya­ra­la­nan 20 ki­şi ise Ha­dim Dev­let Has­ta­ne­si, Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­si, Me­ram Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Has­ta­ne­si ile Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Me­ram Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT