BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > VALİ GÜLER: Bir­lik ve bü­tün­lük için du­a edin

VALİ GÜLER: Bir­lik ve bü­tün­lük için du­a edin

İs­tan­bul’dan Me­di­ne’ye ha­re­ket e­den 219 ha­cı a­da­yı ve 5 gö­rev­li­nin bu­lun­du­ğu ka­fi­le, A­ta­türk Ha­va­li­ma­nı’n­dan İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ve İs­tan­bul Müf­tü­sü Mus­ta­fa Çağ­rı­cı i­le a­i­le­ler ta­ra­fın­dan u­ğur­lan­dı.İs­tan­bul’dan Me­di­ne’ye ha­re­ket e­den 219 ha­cı a­da­yı ve 5 gö­rev­li­nin bu­lun­du­ğu ka­fi­le, A­ta­türk Ha­va­li­ma­nı’n­dan İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ve İs­tan­bul Müf­tü­sü Mus­ta­fa Çağ­rı­cı i­le a­i­le­ler ta­ra­fın­dan u­ğur­lan­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Va­li Gü­ler, çok mut­lu bir gün ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ha­cı a­day­la­rı­na şöy­le ses­len­di: “Mü­ba­rek bir yol­cu­lu­ğa çı­kı­yor­su­nuz. Göğ­sü­nüz­de Türk bay­ra­ğı­nı ta­şı­yor­su­nuz. Türk mil­le­ti­nin yar­dım­se­ver­li­ği ve hoş­gö­rü­sü­nü o­ra­da da gös­te­rin. Dev­le­ti­mi­zin bir­lik ve bü­tün­lü­ğü, mil­li bir­lik ve be­ra­ber­lik, ül­ke­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü ve be­ka­sı, in­san­la­rı­mı­zın ve gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin ba­şa­rı­sı, mil­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği­nin ay­dın­lık ol­ma­sı i­çin du­a e­din. Hac­cı­nız mü­ba­rek ol­sun, ha­yır­lı yol­cu­luk­lar di­li­yo­rum.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT