BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Met­ro­büs hat­tı u­za­tı­lı­yor

Met­ro­büs hat­tı u­za­tı­lı­yor

29 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki Av­cı­lar-Zin­cir­li­ku­yu hat­tı­nın; Av­ru­pa ya­ka­sın­da Bey­lik­dü­zü, Ana­do­lu ya­ka­sın­da ise Sö­ğüt­lü­çeş­me’ye ka­dar uza­tıl­ma­sı he­def­le­ni­yorGÜNDE 520 BİN YOLCU TAŞIYOR Se­fer a­ra­lı­ğı 45 sa­ni­ye­de bir o­lan met­ro­büs, gün­de 520 bin ci­va­rın­da yol­cu ta­şı­yor. Ö­zel a­raç sa­hip­le­rin­den yüz­de 23’ü­nün, şe­hi­ri­çi u­la­şım­da a­raç­la­rı­nı bı­ra­ka­rak met­ro­büs kul­lan­dı­ğı tah­min e­di­li­yor. HATTIN UZUNLUĞU 50 KİLOMETREYİ BULACAK Şu anda 25 is­tas­yonu bu­lu­nan Av­cı­lar-­Zir­cir­li­ku­yu hat­tı­nın top­lam u­zun­lu­ğu­ 29 ki­lo­met­re. Av­ru­pa ya­ka­sın­da Bey­lik­dü­zü’ne, A­na­do­lu ya­ka­sın­da i­se Sö­ğüt­lü­çeş­me’ye u­la­şıl­ma­sıy­la hat­tın u­zun­lu­ğu­ 50 ki­lo­met­re­yi bulacak. İs­tan­bul’un t­ra­fi­ği­ni ra­hat­lat­mak a­ma­cıy­la hiz­me­te so­ku­lan met­ro­bü­sün hat­tı her i­ki ya­ka­da da u­za­tı­lı­yor. İ­ETT Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Öz­türk, ü­çün­cü e­tap o­lan 10,5 ki­lo­met­re u­zun­lu­ğun­da­ki Zin­cir­li­ku­yu-­Sö­güt­lü­çeş­me bö­lü­mün­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni ve 2009 Şu­bat’­ta bi­ti­ril­me­si­nin p­lan­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Öz­türk, dör­dün­cü e­tap o­lan 12 ki­lo­met­re u­zun­lu­ğun­da­ki Av­cı­lar-­Bey­lik­dü­zü bö­lü­mü­nün de 2009 Ma­yıs­ta ta­mam­lan­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Meh­met Öz­türk, 25 is­tas­yon bu­lu­nan Av­cı­lar-­Zir­cir­li­ku­yu hat­tı­nın top­lam u­zun­lu­ğu­nun 29 ki­lo­met­re ol­du­ğu­nu i­fa­de e­de­rek, Av­ru­pa ya­ka­sın­da Bey­lik­dü­zü’ne, A­na­do­lu ya­ka­sın­da i­se Sö­ğüt­lü­çeş­me’ye u­la­şıl­ma­sıy­la hat­tın u­zun­lu­ğu­nun 50 ki­lo­met­re­yi bu­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. VA­TAN­DAŞ MEM­NUN Av­cı­lar-­Zin­cir­li­ku­yu hat­tın­da­ki se­fer a­ra­lık­la­rı­nın 45 sa­ni­ye ol­du­ğu­nu kay­de­den Öz­türk, ta­şı­nan yol­cu sa­yı­sı­nın gün­de 520 bi­ni bul­du­ğu­nu be­lirt­ti. İ­ETT Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Öz­türk, ö­zel a­raç sa­hip­le­ri­nin de yüz­de 23’ü­nün a­raç­la­rı­nı bı­ra­ka­rak met­ro­bü­sü kul­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, bu­nun da kent t­ra­fi­ği­ni ra­hat­lat­tı­ğı­nı söy­le­di. “Zan­ne­di­yo­rum ki bu sis­tem, kı­sa dö­nem­de İs­tan­bul’da u­la­şım p­rob­le­mi­nin çö­zü­mün­de bü­yük kat­kı sağ­la­ya­cak” di­yen Öz­türk, Av­cı­lar-­Zin­cir­li­ku­yu hat­tının ma­li­ye­ti­nin, a­raç­lar da­hil ki­lo­met­re ba­şı­na 8,5 mil­yon do­lar ol­du­ğu­nu i­fa­de et­ti. Met­ro­büs kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ya­pı­lan ka­mu­o­yu a­raş­tır­ma­sın­da yüz­de 98’lik bir mem­nu­ni­yet sağ­lan­dı­ğı­nı gör­dük­le­ri­ni kay­de­den Öz­türk, ye­ni met­ro­büs hat­la­rı­nın a­çıl­ma­sıy­la il­gi­li e­tüt ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni ak­tar­dı. PARK ET, DE­VAM ET Meh­met Öz­türk, “Met­ro­büs sis­te­mi­ni 2009 Şu­bat a­yın­da A­na­do­lu ya­ka­sı­na u­laş­tı­ra­ca­ğız. Av­cı­lar-­Top­ka­pı a­ra­sın­da­ki üst ge­çit­ler­de bir­ta­kım re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­sı ya­pı­yo­ruz. Bun­lar­dan bi­ri de yü­rü­yen mer­di­ven i­le bir kıs­mı­na en­gel­li­ler i­çin a­san­sör yap­mak” di­ye ko­nuş­tu. Öz­türk, t­rans­fer mer­kez­le­ri­ne ya­kın is­tas­yon­lar­da a­raç park uy­gu­la­ma­sı­na baş­la­dık­la­rı­nı i­fa­de e­de­rek, ev­le­rin­den a­raç­la­rıy­la çı­ka­rak met­ro­bü­se bi­nen va­tan­daş­la­rın a­raç­la­rı­nı bu­ra­la­ra park et­me­le­ri­ne im­kan sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Met­ro­büs sis­te­mi­nin se­çil­me­si­nin a­na se­be­bi­nin, “kı­sa sü­re­de iş­let­me­ye a­çıl­ma­sı ve u­cuz­lu­ğu ol­du­ğu­nu”, met­ro­bü­se al­ter­na­tif o­la­rak dü­şü­nü­len ha­fif met­ro­nun ma­li­ye­ti­nin 30-35 mil­yon do­lar ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Öz­türk, met­ro­büs sis­te­mi­nin dün­ya­da Bo­go­ta, B­re­zil­ya ve Av­ru­pa’da­ki ba­zı kent­ler­de bu­lun­du­ğu­nu, Tür­ki­ye’de ilk de­fa İs­tan­bul’a hiz­me­te gir­di­ği­ni ha­tır­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT