BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 28 Kasım’dan önce kurbanlık girişi yasak

28 Kasım’dan önce kurbanlık girişi yasak

İs­tan­bul Va­li­li­ği Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu, Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce İs­tan­bul ge­ne­lin­de u­yul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­la­rı be­lir­le­di.İs­tan­bul Va­li­li­ği Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu, Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce İs­tan­bul ge­ne­lin­de u­yul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­la­rı be­lir­le­di. İs­tan­bul Va­li Yar­dım­cı­sı Meh­met Fah­ri Can’ın baş­kan­lık et­ti­ği ko­mis­yon, kur­ban­lık hay­van­la­rın İs­tan­bul sı­nır­la­rı i­çe­ri­si­ne, 28 Ka­sım Cu­ma ge­ce­si sa­at 23.00’ten ön­ce so­kul­ma­sı­nı ya­sak­la­dı. Kur­ban­lık hay­van­lar­da, il­çe be­le­di­ye­le­rin­ce ve­ri­le­cek o­lan ‘Kur­ban­lık Hay­van Gi­riş Bel­ge­si’ ib­ra­zı şar­tı a­ra­na­cak ve ko­mis­yon ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı ha­re­ket e­den­ler­le il­gi­li ce­zai mü­ey­yi­de uy­gu­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT