BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DEİVİD UMUT DOLU

DEİVİD UMUT DOLU

Ya­şa­dı­ğı ağır sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan Bur­sa ma­çın­da gol­le sa­ha­la­ra dö­nen Dei­vid, ye­ni se­zon için umut­lu ko­nuş­tu.Ya­şa­dı­ğı ağır sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan Bur­sa ma­çın­da gol­le sa­ha­la­ra dö­nen Dei­vid, ye­ni se­zon için umut­lu ko­nuş­tu. F.Bah­çe’nin ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­lı sü­reç­ten kur­tu­la­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Dei­vid, “Bi­raz öz­gü­ven, bi­raz da­ha öz­ve­riy­le ge­çen yıl­ki per­for­man­sı­mı­za ka­vu­şa­ca­ğız. Ben de ma­ta­dor ola­rak elim­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pıp ba­şa­rı­da pay sa­hi­bi ola­ca­ğım” di­ye ko­nuş­tu. Ha­ya­tın­da­ki her şe­yi Tem­muz ayın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den an­ne­si­ne borç­lu ol­du­ğu söy­le­yen Dei­vid, Türk Mil­li Ta­kı­mı’nda for­ma giy­me­siy­le il­gi­li ola­rak ise “Ko­lay de­ğil. Ne­ler ola­ca­ğı­nı za­man­la gö­re­ce­ğiz” yo­ru­mu­nu yap­tı. Sam­ba­cı ay­rı­ca ya­şa­dı­ğı hü­zün do­lu gün­ler­de en bü­yük des­te­ği e­şin­den gör­dü­ğü­nü söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT