BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SİTEM YILDIRIMLARI

SİTEM YILDIRIMLARI

F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, “İs­tik­rar ra­kip­le­ri­miz­le ara­mız­da­ki en bü­yük fark­tır” baş­lık­lı ya­zı­sın­da 10 yıl­lık bir eme­ği 6 haf­ta­lık pe­ri­yot ile de­ğer­len­di­ren­le­re sert çık­tı‘TA­RAF­TAR DA YAL­NIZ BI­RAK­TI’ F.Bah­çe Der­gi­si’nin Ka­sım ayı sa­yı­sın­da­ki ya­zı­sın­da Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım si­tem do­lu ifa­de­le­re im­za at­tı. Yıl­dı­rım “İs­tik­rar ra­kip­le­ri­miz­le ara­mız­da­ki en bü­yük fark­tır” baş­lık­lı ma­ka­le­sin­de “Uy­gun or­ta­mı fır­sat bi­len­ler, 10 yıl­lık bir ge­li­şim sü­re­ci­ni, pro­fes­yo­nel fut­bol ta­kı­mı­nın 6 haf­ta­lık dar bir dö­nem­de­ki per­for­man­sı ile kı­yas­la­yıp, eleş­ti­ri öte­sin­de ha­ka­re­te ve if­ti­ra­ya dö­nü­şen bir sü­re­ce gir­di­ler” der­ken, “En çok üzül­dü­ğü­müz, son 10 yıl­da ya­şa­dı­ğı­mız mut­lu­luk­la­rın en bü­yük mi­ma­rı olan ta­raf­ta­rı­mı­zın bu sü­reç­te za­man za­man bi­zi yal­nız bı­rak­ma­sı ol­muş­tur” ifa­de­siy­le 12. ada­ma si­tem et­ti. ‘PO­PÜ­LİST KA­RAR­LAR BİT­Tİ’ Ta­kı­mın ka­zan­ma­sın­dan üzün­tü du­yan­la­rın ken­di­le­ri­ni de­rin­den sars­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Aziz Yıl­dı­rım, “Ku­lüp­le­ri­nin ba­şa­rı­sız­lı­ğı üze­ri­ne ken­di ge­le­cek­le­ri­nin mut­lu­lu­ğu­nu in­şa et­mek is­te­yen­ler, geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bu­gün ve ge­le­cek­te de bu­nu as­la ba­şa­ra­ma­ya­cak­tır” di­ye mey­dan oku­ma­sı­nı sür­dü­rür­ken, son iki haf­ta­da­ki ga­li­bi­yet­le­rin ar­dın­dan olum­suz eleş­ti­ri sa­hip­le­ri­nin dü­şün­ce­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­ye baş­la­dı­ğı­na da dik­kat çek­ti. Tüm zor­luk­la­rı bir­lik­te­lik ve or­tak inanç­la aşa­cak­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Yıl­dı­rım, “Bu dö­nem­de biz­le­re des­tek ve­ren­le­re te­şek­kür ede­rim” der­ken po­pü­list ka­rar­lar­la de­ğil, is­tik­rar­la ba­şa­rı­ya gi­de­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. > M. Emin ULUÇ ESKİŞEHİR ÖNÜNDE ASLAR GÖREVE A.Gü­cü ile oy­na­nan ku­pa ma­çın­da ye­dek oyun­cu­la­ra şans ta­nı­yan Ara­go­nes, li­gin flaş ta­kım­la­rın­dan Es­ki­şe­hir kar­şı­sı­na yıl­dız­la­rıy­la çı­ka­cak. Ka­le­de Vol­kan De­mi­rel’e gö­rev ve­re­cek İs­pan­yol sa­vun­ma­da Gök­han-Lu­ga­no-Edu-Car­los dört­lü­sü­nü boz­ma­ya­cak. Sel­çuk’u tek ön li­be­ro ola­rak dü­şü­nen Ara­go­nes, Ali-Alex-Uğur üç­lü­sü­nün önün­de ise Se­mih-Güi­za çif­ti­ne şans ve­re­cek. Gök­han iğ­ney­le oy­na­ya­cak. Ka­zım ce­za­lı, Em­re ile Ön­der ise sa­kat. F.BAHÇE NOTLARI ­Fe­ner’de şok is­ti­fa 9 yıl­dır a­ra­lık­sız ba­sın ve med­ya so­rum­lu­su o­la­rak gö­rev ya­pan Nec­mi Gü­lüm­ser dün ak­şam sa­at­le­rin­de is­ti­fa et­ti. Gü­lüm­ser’in is­ti­fa­sı­nın se­be­biy­le il­gi­li her han­gi bir a­çık­la­ma ya­pıl­maz­ken, son dö­nem­ler­de sa­rı-­la­ci­vert­li yö­ne­tim­le ba­zı ko­nu­lar­da fi­kir ay­rı­lı­ğı ya­şa­dı­ğı öğ­re­nil­di. PFDK’ya tep­ki Fe­de­ras­yon ve ku­rul­la­rı hak­kın­da uzun sü­re­dir ses­siz kal­ma­yı ter­cih eden F.Bah­çe, bu se­zon ses­siz­li­ği­ni boz­du. Bur­sa ma­çı­nın ar­dın­dan ha­ke­mi eleş­ti­ren sa­rı-la­ci­vert­li­ler, PFDK’nın al­dı­ğı ka­rar­la­ra da tep­ki­li. A.Gü­cü’ne ba­sit se­bep­ler­le sa­ha ka­pat­ma ce­za­sı ve­ri­lir­ken, Be­şik­taş’ın da­ha ağır ha­re­ket­le­re kar­şın pa­ra ce­za­sıy­la kur­tul­ma­sı­nın ada­let­siz ol­du­ğu­nu dü­şü­nen F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi den­ge­nin bo­zul­du­ğu ka­nı­sın­da. Sis­so­ko ses­le­ri Dev­re ara­sın­da kad­ro­da önem­li de­ği­şik­lik­ler yap­ma­ya ha­zır­la­nan F.Bah­çe’nin, Ju­ven­tus’un or­ta sa­ha oyun­cu­su Mo­ha­med La­mi­ne Sis­so­ko’nun pe­şin­de ol­du­ğu öğ­re­nil­di. 23 ya­şın­da­ki Ma­li asıl­lı Fran­sız oyun­cu için ha­re­ke­te ge­çen sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ay­rı­ca for­vet hat­tın­da­ki açı­ğı ka­pat­mak için Soc­ha­ux’da top koş­tu­ran mil­li gol­cü Mev­lüt Er­dinç ile te­mas­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Em­re ge­ri ge­li­yor Kro­nik sa­kat­lı­ğı ol­du­ğu yö­nün­de­ki ha­ber­le­ri ya­lan­la­yan Em­re Be­lö­zoğ­lu, “Bu dü­şün­ce ba­zı ke­sim­le­ri mut­lu ede­bi­lir, ama böy­le bir şey yok. 2-3 haf­ta için­de ta­kı­ma dö­ne­ce­ği­me ina­nı­yo­rum” de­di. F.Bah­çe’nin ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ren Em­re, “Her şe­yin en gü­ze­li­ne la­yık olan bu ca­mi­aya is­te­di­ği­ni ve­re­ce­ğiz” der­ken, “Biz­ler bu­ra­da F.Bah­çe’nin ba­şa­rı­sı için va­rız ve bu bek­le­ni­len ba­şa­rı­la­rı da el­de et­mek is­ti­yo­ruz” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. 12 yıl son­ra 45. kez F.Bah­çe ile Es­ki­şe­hir 12 yıl son­ra kar­şı kar­şı­ya ge­li­yor. Ge­ri­de ka­lan 44 maç­ta F.Bah­çe’nin 22, Es-Es’in 11 ga­li­bi­ye­ti bu­lu­nur­ken, 11 be­ra­ber­li­ğin ya­şan­dı­ğı re­ka­bet­te gol üs­tün­lü­ğü 65-41 Ka­nar­ya’da. Es­ki­şe­hir’in kü­me düş­tü­ğü 95-96’da İs­tan­bul’da 6-0 ka­za­nan F.Bah­çe, dep­las­man­da ise 2-1 ga­lip gel­miş­ti. Es­ki­şe­hir’de­ki 22 maç­ta ise Es-Es 10, F.Bah­çe 5 ga­li­bi­yet al­dı. 7 kez ise den­ge bo­zul­ma­dı. 86-87’de F.Bah­çe Ka­dı­köy’de 4-1 ka­za­nır­ken, Za­fer Tü­zün 4 go­lü de pe­nal­tı­dan ata­rak ta­ri­he geç­ti. ­Turk­cell Sü­per Lig, 9.Haf­ta ma­çı >> ESKİŞEHİR I­ve­sa ­Sez­gin ­Vuc­ko ­Tay­fun ­Mu­rat ­Ser­dar ­Bü­lent Er­tuğ­rul ­Pol­jak ­Bü­lent Ko­ca­bey ­Yo­u­la An­der­son (Lov­rek) Sa­kat: Yok ­Ce­za­lı: Yok >> F.BAHÇE Vol­kan De­mi­rel ­Gök­han L­uga­no Edu ­Car­los ­Sel­çuk A­li Alex Uğur ­Se­mih ­Gü­i­za Sa­kat: Em­re, Ön­der Ce­za­lı: Ka­zım S­TAT: A­ta­türk SA­AT: 19.00 HA­KEM­LER: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, Cem Sat­man, Vol­kan Na­rinç, 4.ha­kem: Ta­ner Giz­len­ci Lig TV nak­len
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT