BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ortaya karışık bir şeyler

Ortaya karışık bir şeyler

Ar­jan­tin Mil­li Ta­kı­mı­nın ba­şı­na ­Ma­ra­do­nage­ti­ril­di. Ta­bii fut­bo­lun bu ya­şa­yan ef­sa­ne­si­nin ye­ni­den sa­ha­la­ra in­me­si­ne se­vi­nen­ler ka­dar, ön­ce­ki de­ne­me­ler­de­ki ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nı ha­tır­la­tıp e­leş­ti­ren­ler de ol­du.Ar­jan­tin Mil­li Ta­kı­mı­nın ba­şı­na ­Ma­ra­do­nage­ti­ril­di. Ta­bii fut­bo­lun bu ya­şa­yan ef­sa­ne­si­nin ye­ni­den sa­ha­la­ra in­me­si­ne se­vi­nen­ler ka­dar, ön­ce­ki de­ne­me­ler­de­ki ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nı ha­tır­la­tıp e­leş­ti­ren­ler de ol­du. Ma­ra­do­na‘nın “O­nu oğ­lum gi­bi se­vi­yo­rum” de­di­ği ­Car­los Te­vez, “Ma­ra­do­na kal­biy­le de­ğil, bey­niy­le dü­şün­me­li. Çün­kü o ar­tık ta­kı­mın ba­şı­na geç­ti. Bu­nu yap­ma­sı­nın ko­lay ol­ma­ya­ca­ğı­nı da bi­li­yo­rum, çün­kü o çok a­teş­li” de­miş. O­ğul­dan ba­ba­ya na­si­hat... ­Biz­de Ser­vet u­fak­tan sis­te­mi e­leş­tir­miş­ti de hem S­kib­be, hem yö­ne­tim “Ka­pa çe­ne­ni” di­ye üs­tü­ne çul­lan­mış­tı. *** Av­ru­pa’nın çe­şit­li ku­lüp­le­ri­nin tek­nik di­rek­tör­le­ri, U­E­FA’nın yü­rüt­tü­ğü ‘’Say­gı (Res­pect)’’ kam­pan­ya­sı­na des­tek ver­miş. ­Wer­der B­re­men’in ça­lış­tı­rı­cı­sı T­ho­mas Sc­ha­af, ‘’Gün­lük ya­şan­tı­mız­da da say­gı­nın ö­ne­mi bü­yük. Ki­min­le ko­nu­şur­sa­nız ko­nu­şun, say­gı­yı hak et­me­li’’ de­miş. ­Ju­ven­tus’un ho­ca­sı C­la­u­di­o Ra­ni­e­ri de, ‘’Say­gı, her şey­dir. Ye­nil­gi­yi ka­bul et­mek, siz­den da­ha i­yi oy­na­yan ra­kip ta­kı­mın o­yun­cu­la­rı­nı tak­dir et­mek­tir’’ de­miş. ­Yok ca­nım! Ne­re­den çı­kar­dı­nız bun­la­rı? Biz­de ye­nil­diy­se­niz ra­kip i­yi oy­na­dı­ğı i­çin de­ğil, ya ha­kem yü­zün­den ye­nil­miş­si­niz­dir, ya da ta­ri­hi ra­kip­ler si­zin ra­ki­bi­ni­ze teş­vik ver­miş­tir! *** 6 se­ne­dir dün­ya fut­bol a­re­na­sın­da boy gös­te­ren ve FI­FA sı­ra­la­ma­sı­nın son ba­sa­ma­ğın­da yer a­lan Do­ğu Ti­mor Mil­li Ta­kı­mı, Kam­boç­ya kar­şı­sın­da al­dı­ğı 2-2’lik be­ra­ber­lik­le ta­ri­hin­de ilk kez bir maç­tan ye­nik ay­rıl­ma­mışol­du. ­Do­ğu Ti­mor’un mo­tor tek­nis­yen­li­ği ya­pan ho­ca­sı Ped­ro Al­me­i­da, “Ta­ri­hi­miz­de ilk be­ra­ber­li­ği­mi­zi al­dık, he­pi­miz çok gu­rur­lu­yuz”de­miş. O gu­ru­ru biz de San Ma­ri­no’ya tat­tır­mış­tık! A­dam­lar sa­de­ce ilk pu­an­la­rı­nı biz­den al­ma­dı, ilk kor­ner­le­ri­ni de bi­ze at­tı, ilk gol­le­ri­ni de... *** ­Mil­li fut­bol­cu­muz Ni­hat Kah­ve­ci‘nin ta­kı­mı Vil­lar­re­al, K­ral Ku­pa­sı’n­da bir Pen­dik fa­ci­a­sı ya­şa­dı. Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de oy­na­yan, La Li­ga’da ye­nil­gi­siz 4. sı­ra­da yer a­lan Vil­lar­re­al, 3. lig ta­kı­mı Po­li E­ji­da’ya tam 5-0 ye­nil­di! ­Pel­leg­ri­ni, ‘’Fut­bol dün­ya­sın­da bu tip şey­ler o­la­bi­li­yor ve bu kez de bi­zi bul­du. E­ji­da’dan da­ha çok, ken­di ta­kı­mım be­ni şa­şırt­tı’’ de­miş. A­dam­lar re­zil o­lu­yor, ta­raf­ta­rı u­yu­yor! Bu ne vur­dum­duy­maz­lık! 5-0’dan son­ra hiç kim­se ta­kım kap­ta­nı­nı döv­me­miş! Unutulmaz sözler... ­Mic­ha­el Jor­dan bir maç­ta 69 sa­yı a­tar. Ve maç so­nu rö­por­ta­jın­da Jor­dan‘ı sa­vu­nan o­yun­cu­ya mik­ro­fon u­za­tı­lır. O da e­zik bir şe­kil­de ce­vap­lar: “En a­zın­dan Jor­dan’ı 70 sa­yı­nın al­tın­da tut­tum.” (John Sal­ley)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91826
  % 0.21
 • 4.7903
  % 0.01
 • 5.5661
  % -0.28
 • 6.2392
  % -0.97
 • 188.372
  % -0.65
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT