BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Atasoy: Oyuncunun er meydanı tiyatrodur

Atasoy: Oyuncunun er meydanı tiyatrodur

Oyun­cu­nun ana va­ta­nı er mey­da­nı­dır di­yen ün­lü oyun­cu Fa­dik Se­vin Ata­soy, “Fa­kat ek­me­ği­mi di­zi­ler­den ka­za­nı­yo­rum” de­diOyun­cu­nun ana va­ta­nı er mey­da­nı­dır di­yen ün­lü oyun­cu Fa­dik Se­vin Ata­soy, “Fa­kat ek­me­ği­mi di­zi­ler­den ka­za­nı­yo­rum” de­di Oyun­cu Fa­dik Se­vin Ata­soy, ti­yat­ro oyun­cu­lu­ğu­nun er mey­da­nı ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, di­zi­le­rin de oyun­cu­nun ek­mek ka­pı­sı ol­du­ğu­nu kim­se­nin in­kar et­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ata­soy “Ti­yat­ro, oyun­cu­lu­ğun ha­ki­ka­ten er mey­da­nı. Oyun­cu­nun va­ta­nı ti­yat­ro­dur be­nim için. Ama ek­mek paramı di­zi­ler­den ka­za­nı­yo­rum. Bu­nu kim­se­nin sak­la­ma­sı­na ge­rek yok. Si­ne­ma ise özel di­kim bir­şey. Çok şık bir kı­ya­fet ve son­su­za ka­dar ora­da du­ran bir şey. Di­zi­ler ise da­ha çok po­pü­ler kül­tü­re hiz­met eden bir iş. Ama şu an­da Tür­ki­ye’de çe­ki­len di­zi­ler­den o ka­dar sağ­lam bir alt ya­pı ye­ti­şi­yor ki, oluş­tu­ra­ma­dı­ğı­mız si­ne­ma sek­tö­rün­den çok da­ha sağ­lam bir di­zi sek­tö­rü­ne sa­hi­biz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93769
  % 0.82
 • 4.7846
  % -0.75
 • 5.5836
  % -0.21
 • 6.2463
  % -0.18
 • 188.447
  % -0.31
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT