BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özge Özberk yapımcısıyla mahkemelik

Özge Özberk yapımcısıyla mahkemelik

“Si­nek­li Bak­kal”da rol alan Öz­ge Öz­berk, di­zi 5. bö­lüm­de ya­yın­dan kal­dı­rı­lın­ca, ya­pım­cı­sı­nı mah­ke­me­ye ve­re­rek çe­kil­me­yen 8 bö­lü­mün da­ha pa­ra­sı­nı is­te­di.“Si­nek­li Bak­kal”da rol alan Öz­ge Öz­berk, di­zi 5. bö­lüm­de ya­yın­dan kal­dı­rı­lın­ca, ya­pım­cı­sı­nı mah­ke­me­ye ve­re­rek çe­kil­me­yen 8 bö­lü­mün da­ha pa­ra­sı­nı is­te­di. Ge­çen yıl ya­yın­dan kal­dı­rı­lan Si­nek­li Bak­kal di­zi­si, Öz­ge Öz­berk ile ya­pım­cı­sı­nı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di. 5. bö­lü­mün­de ya­yın­dan kal­dı­rı­lan Si­nek­li Bak­kal di­zi­si, baş­rol oyun­cu­su Öz­ge Öz­berk ile ya­pım­cı­sı­nı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di. Mah­ke­me­ye baş­vu­ran Öz­berk, 13 bö­lüm­lük söz­leş­me­si ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek ya­pım­cı­sı Pas­tel Film’den di­zi­nin hiç çe­kil­me­yen 8 bö­lü­mün pa­ra­sı­nı is­te­di. Avu­kat­la­rı İb­ra­him Fı­rat ve Ümit Ya­şar’a ko­nuy­la il­gi­li ta­li­mat ve­re­rek 276 bin YTL ta­lep et­ti. Ya­kın dost­la­rı­na “O dö­nem im­za­la­mış ol­du­ğum 13 bö­lüm­lük söz­leş­me­ye gö­re ha­re­ket et­tim. Ge­len tek­lif­le­ri de­ğer­len­dir­me­dim. Ben hak­kım olan pa­ra­yı is­ti­yo­rum” di­yen Öz­berk da­va­nın bir an ön­ce so­nuç­lan­ma­sı­nı bek­li­yor. İs­tan­bul 3. Fik­ri ve Sı­na­i Hak­lar Hu­kuk Mah­ke­me­si’nde gö­rü­len da­va Öz­ge Öz­berk’in le­hi­ne so­nuç­la­nır­sa di­zi dün­ya­sın­da bir ilk ger­çek­leş­miş ola­cak. Rey­tin­gi dü­şük di­ye kal­dı­rı­lan di­zi­ler­den oyun­cu­lar söz­leş­me­le­ri­ne gö­re pa­ra­sı­nı is­te­ye­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT