BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkan Sultan, Kevin Costner hayranı çıktı!

Türkan Sultan, Kevin Costner hayranı çıktı!

Bod­rum’da çe­kim­le­ri sü­ren “Vur­gun” di­zi­si­nin se­tin­de, CNNTÜRK’te ya­yın­la­nan ‘Işıl­tı­lar’ prog­ra­mı­na ko­nu­şan Tür­kan Şo­ray, Ci­han Ünal’dan ay­rıl­dık­tan son­ra ev­len­me­yi dü­şün­me­si­ne rağ­men kar­şı­sı­na uy­gun bi­ri çık­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.Bod­rum’da çe­kim­le­ri sü­ren “Vur­gun” di­zi­si­nin se­tin­de, CNNTÜRK’te ya­yın­la­nan ‘Işıl­tı­lar’ prog­ra­mı­na ko­nu­şan Tür­kan Şo­ray, Ci­han Ünal’dan ay­rıl­dık­tan son­ra ev­len­me­yi dü­şün­me­si­ne rağ­men kar­şı­sı­na uy­gun bi­ri çık­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Söy­le­şi­de “Ço­cuk gü­zel bir şey. Ben de is­ter­dim ha­ki­ka­ten bir, iki ço­cu­ğum da­ha ol­sun” di­yen Tür­kan Şo­ray, ev­len­me ko­nu­sun­da ise ya­şı se­be­biy­le çok in­ce ele­yip sık do­ku­du­ğu­nu ve ara­dı­ğı tür­de bi­ri­si­nin de kar­şı­sı­na çık­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. “Aşk dün­ya­nın en gü­zel şe­yi” di­yen Şo­ray, ün­lü Holl­ywo­od yıl­dı­zı Ke­vin Cost­ner’a olan hay­ran­lı­ğı­nı da şöy­le an­lat­tı: “Ba­na hep so­rar­lar en be­ğen­di­ği­niz er­kek kim di­ye. He­men Ke­vin Cost­ner di­yo­rum. Tam be­nim ti­pim, böy­le açık göz­lü fa­lan... Çok müt­hiş, müt­hiş.” Su­nu­cu Ta­hi­re De­mir­can’ın ‘Keş­ke gel­di­ğin­de ta­nış­tır­say­dık’ sö­zü üze­ri­ne Şo­ray, “Ge­le­cek mi bir da­ha? Evet o za­man bir gö­rüş­mek is­te­rim doğ­ru­su. Gö­re­yim ba­ka­lım göz­le­ri­ni” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT