BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­nu Al­kan’dan Hül­ya Av­şar’a sert cevap

Ba­nu Al­kan’dan Hül­ya Av­şar’a sert cevap

17-18 yaş­la­rın­da iken an­ne ve ba­ba­sıy­la İs­tan­bul Ka­dı­köy’de­ki Ba­ha­ri­ye Cad­de­si’nde do­laş­tı­ğı es­na­da bir ka­la­ba­lık gö­rüp yak­la­şan Hül­ya Av­şar, Ba­nu Al­kan ile göz gö­ze gel­di­ğin­de ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­mış ve “Al­kan bir şey­ler yap­tı ve ‘Şu ka­la­ba­lı­ğı da­ğı­tın’ de­di.17-18 yaş­la­rın­da iken an­ne ve ba­ba­sıy­la İs­tan­bul Ka­dı­köy’de­ki Ba­ha­ri­ye Cad­de­si’nde do­laş­tı­ğı es­na­da bir ka­la­ba­lık gö­rüp yak­la­şan Hül­ya Av­şar, Ba­nu Al­kan ile göz gö­ze gel­di­ğin­de ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­mış ve “Al­kan bir şey­ler yap­tı ve ‘Şu ka­la­ba­lı­ğı da­ğı­tın’ de­di. Çok bo­zul­dum ta­bii. Genç bir kı­zım” de­miş­ti. Ba­nu Al­kan, Av­şar’ın açık­la­ma­la­rı­na ce­vap ver­di: “Ben de o yıl­lar­da ken­di­si gi­bi be­bek­tim. Be­nim do­ğum ta­ri­him 1961, onun ise 1963. Ben ken­di­si­ni o yıl­lar­da kov­dur­du­ğum için bak­sa­nı­za hırs yap­mış. Ben ken­di­si­ne il­ham kay­na­ğı ol­mu­şum, ama şu­nu iyi bil­me­si­ni is­te­rim ayak kay­dır­ma­yı ken­di­sin­den öğ­re­ni­yo­rum. Be­nim için te­le­fon kal­dı­ran ve en­gel­le­yen in­san­lar­dan bi­ri­dir. Bu ka­dar yıl be­ni en­gel­le­di ve birçok ye­re te­le­fon et­ti” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT