BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEMET KARADENİZ Filipinler’de ülkemizi temsil edecek

DEMET KARADENİZ Filipinler’de ülkemizi temsil edecek

9 Ka­sım­da Fi­li­pin­ler’de ya­pı­la­cak dün­ya­nın en bü­yük 3 ya­rış­ma­sın­dan bi­ri olan “Yer­yü­zü­nün En Gü­zel Kı­zı” Miss Earth - 2008’de ül­ke­mi­zi De­met Ka­ra­de­niz tem­sil ede­cek.9 Ka­sım­da Fi­li­pin­ler’de ya­pı­la­cak dün­ya­nın en bü­yük 3 ya­rış­ma­sın­dan bi­ri olan “Yer­yü­zü­nün En Gü­zel Kı­zı” Miss Earth - 2008’de ül­ke­mi­zi De­met Ka­ra­de­niz tem­sil ede­cek. Miss Earth Tür­ki­ye’nin tem­sil edil­me hak­la­rı­nı alan Pan Ajans Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Soy­dan’ın baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan se­çim­ler­de De­met Ka­ra­de­niz gü­zel­li­ği­nin ya­nı sı­ra Ame­ri­ka’da al­dı­ğı eği­tim ile de dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ki­yor.
Kapat
KAPAT