BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

Dün­ya şam­pi­yo­nu Fı­rat As­lan’la prog­ra­mın­da boks ma­çı ya­pan Okan Ba­yül­gen; “Üze­rim­den TIR geç­miş gi­bi his­se­di­yo­rum, saç­la­rım ıs­lak, üze­rim­den Fı­rat geç­ti”>> OKAN BAYÜLGEN: Dün­ya şam­pi­yo­nu Fı­rat As­lan’la prog­ra­mın­da boks ma­çı ya­pan Okan Ba­yül­gen; “Üze­rim­den TIR geç­miş gi­bi his­se­di­yo­rum, saç­la­rım ıs­lak, üze­rim­den Fı­rat geç­ti” >> DEMET KUTLUAY: İkin­ci ço­cu­ğu­na ha­mi­le olan De­met Kut­lu­ay; “İb­ra­him ile bir­lik­te bü­yük bir ai­le ol­ma­yı is­ti­yo­ruz. O duy­gu­yu ya­şat­mak is­ti­yo­ruz. İb­ra­him’e kal­sa ben iki se­ne­de bir ha­mi­le ka­la­ca­ğım” >> FADİK ATASOY: Ko­nu­şu­lan­la­rın fes­ti­val po­le­mi­ği ol­du­ğu­nu bi­le­cek ka­dar ka­fam ça­lı­şı­yor. Nur­gül Yeşilçay’ın yap­tı­ğı da kla­sik bir fes­ti­val po­le­mi­ği” >> ŞAFAK SEZER: Kar­şı­lık­lı kav­ga et­me­yi sev­di­ği­ni an­la­tan ün­lü oyun­cu “Kor­kak ada­ma el­le­mem. Ni­ye dö­ve­yim ki kor­kak ada­mı! Zevk ver­me­si la­zım, ta­dı­nı al­mam la­zım” >> ROBERTO CARLOS: Bo­yum­la il­gi­li de­ğil ama bur­num­la il­gi­li komp­lek­sim var. Bi­raz bü­yük san­ki! Bir de bal­dır­la­rı­ma ta­kı­yor­lar, ka­lın ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar ama ba­cak­la­rım kas­lı ben ne ya­pa­yım?”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT