BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz!..

Kriz!..

Dün­ya­da­ki e­ko­no­mik k­ri­zin et­ki­le­ri ya­vaş ya­vaş ül­ke­mi­zi de sar­ma­ya baş­la­dı. K­riz­den ilk et­ki­le­nen ta­bi­i ki ön­ce­lik­le eğ­len­ce sek­tö­rü, hâl böy­le o­lun­ca sa­nat­çı­la­rın ço­ğu k­riz ted­bir­le­ri al­ma­ya baş­lı­yor­lar.Dün­ya­da­ki e­ko­no­mik k­ri­zin et­ki­le­ri ya­vaş ya­vaş ül­ke­mi­zi de sar­ma­ya baş­la­dı. K­riz­den ilk et­ki­le­nen ta­bi­i ki ön­ce­lik­le eğ­len­ce sek­tö­rü, hâl böy­le o­lun­ca sa­nat­çı­la­rın ço­ğu k­riz ted­bir­le­ri al­ma­ya baş­lı­yor­lar. Ki­mi ün­lü­le­ri­miz gi­der­le­ri­ni kı­sar­ken, ki­mi­si de iş bu­la­mam kor­ku­suy­la pa­nik ha­va­sı­na gi­ri­yor­lar. Ço­ğu ün­lü fi­yat­la­rı­nı ya­rı fi­ya­tı­na bi­le dü­şür­me­ye ça­lı­şır­ken, ba­zı­la­rı da â­de­ta “bu­run­la­rın­dan kıl al­dır­mı­yor­lar!” Az i­şe ya­pa­rım a­ma fi­yat­la­rı­mı dü­şür­mem di­yor­lar. A­ma ge­nel­de ko­nuş­tu­ğu­muz me­kan sa­hip­le­ri ve ün­lü­ler ül­ke­miz­de k­ri­zin çok i­yi at­la­tıl­dı­ğı­nı da sa­vu­nu­yor­lar. Ya­ni es­ki­den iş­le­ri­miz ya­rı ya­rı­ya dü­şü­yor­du, a­ma bu se­fer iş­le­ri­miz çok faz­la et­ki­len­me­di biz yi­ne de ted­bi­ri el­den bı­rak­ma­ya­lım di­yor­lar. Ba­zı u­ya­nık­lar da k­ri­zi ba­ha­ne e­dip a­tak­la­rı­nı ya­pı­yor­lar. Şu an­da bü­yük bir k­riz ya­şan­mı­yor, an­cak ba­zı fir­ma­lar; ne­re­dey­se ya­rı fi­ya­tı­na ün­lü­ler­le ta­nı­tım­lar yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar... K­ri­zin ilk fa­tu­ra­sı eğ­len­ce sek­tö­rü­ne çık­tı­ğı i­çin bu dö­nem­de a­çı­lı­şı ya­pı­lan me­kan sa­hip­le­ri bi­le “Biz ha­ta mı yap­tık a­ca­ba” de­mek­ten ken­di­le­ri­ni a­la­mı­yor.. GEÇEN HAFTA NELER KONUŞULDU? ­Çok yo­ğun ve kav­ga­la­rın ko­nu­şul­du­ğu bir haf­ta ol­ma­dı, ge­nel­de sa­kin bir haf­ta ge­çi­ril­di. Po­le­mik­le­rin faz­la ya­şan­ma­dı­ğı, u­fak te­fek rek­lam ha­ber­le­rin ol­du­ğu bir haf­ta­yı ge­ri­de bı­rak­tık. İz­zet Yıl­dız­han bir a­ra ga­ze­te­ci­le­ri ve se­ven­le­ri­ni “ko­ma­da” ol­du­ğu i­çin kor­kut­sa da, i­yi­leş­me dö­ne­mi­ne gir­di­ği be­lir­til­di. ­Yi­ne her za­man­ki gi­bi De­met A­ka­lın’ın ha­ber­le­ri­nin bol bol çık­tı­ğı ma­ga­zin dün­ya­sı k­ri­zin de et­ki­siy­le bi­raz du­rul­mu­şa ben­zi­yor...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT