BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İn­ti­hardan vazgeçti 600 YTL ö­de­ye­cek!

İn­ti­hardan vazgeçti 600 YTL ö­de­ye­cek!

İs­ken­de­run’da so­kak or­ta­sın­da bı­çak­la in­ti­ha­ra te­şeb­büs e­den ve son an­da kur­ta­rı­lan Ah­met Söy­ler, 600 YTL pa­ra ce­za­sı­nı gö­rün­ce şo­ke ol­duİs­ken­de­run’da so­kak or­ta­sın­da bı­çak­la in­ti­ha­ra te­şeb­büs e­den ve son an­da kur­ta­rı­lan Ah­met Söy­ler, 600 YTL pa­ra ce­za­sı­nı gö­rün­ce şo­ke ol­du ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR İş­siz­likten bu­na­lı­ma gi­ren Ah­met Söy­ler, “Ço­cu­ğu­ma ala­cak çi­ko­la­ta pa­ram bi­le yok­ken ben bu ce­za­yı na­sıl öde­ye­ce­ğim” de­di. > Ah­met Se­her HA­TAY­ İ­HA İs­ken­de­run’da bı­çak­la ken­di­si­ne za­rar ve­re­rek so­kak or­ta­sın­da in­ti­ha­ra te­şeb­büs eden ve son an­da ölüm­den dö­nen Ah­met Söy­ler, sav­cı­lık­tan ge­len 600 YTL pa­ra ce­za­sı kar­şı­sın­da şo­ke ol­du. 16 Ey­lül­de ya­şa­nan olay­da, iş­siz­lik yü­zün­den bu­na­lı­ma gi­re­rek bı­çak­la so­kak or­ta­sın­da ken­di­si­ne za­rar ve­ren ve in­ti­ha­ra kal­kı­şan Ah­met Söy­ler (27), 6136 sa­yı­lı ka­nu­nun 15. mad­de­si­ne mu­ha­le­fet su­çun­dan 600 YTL pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. İs­ken­de­run Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’ndan ge­len teb­li­gat ve ce­za mak­bu­zu ile bü­yük şok ya­şa­yan ev­li ve bir ço­cuk ba­ba­sı Ah­met Söy­ler bir yıl­dan bu ya­na iş­siz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “İş­si­zim, ay­lar­dır iş arı­yo­rum bir so­nuç ala­ma­dım. Geç­ti­ği­miz Ey­lül ayın­da bu­na­lı­ma gir­dim ve ken­di­mi öl­dür­mek is­te­dim. Bi­ri­le­ri­nin ba­na en­gel ol­ma­sıy­la ha­yat­ta kal­dım. Fa­kat sav­cı­lık­tan ge­len pa­ra ce­za­sı be­ni pe­ri­şan et­ti. Ben ço­cu­ğu­ma bir çi­ko­la­ta bi­le ala­maz­ken bu pa­ra ce­za­sı­nı na­sıl öde­ye­ce­ğim” diye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT