BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ekmek ipin ucunda

Ekmek ipin ucunda

Sey­yar cam te­miz­le­yi­ci­li­ği ya­pan Me­sut Yıl­dız (32), met­re­ler­ce yük­sek­lik­te­ki bi­na­la­rın cam­la­rı­nı ipe ası­lı si­ler­ken gö­ren­le­ri hay­re­te dü­şü­rü­yor.> İl­ker Uyar MA­Nİ­SA­ İ­HA Sey­yar cam te­miz­le­yi­ci­li­ği ya­pan Me­sut Yıl­dız (32), met­re­ler­ce yük­sek­lik­te­ki bi­na­la­rın cam­la­rı­nı ipe ası­lı si­ler­ken gö­ren­le­ri hay­re­te dü­şü­rü­yor. Yak­la­şık 5 yıl­dan bu ya­na cam si­le­rek ai­le­si­ni ge­çin­di­ren ev­li ve üç ço­cuk ba­ba­sı Yıl­dız’ın ek­mek pa­ra­sı için ha­ya­tı­nı bü­yük ris­ke at­ma­sı pa­ra­nın ne ka­dar zor şart­lar al­tın­da ka­za­nıl­dı­ğı­nı göz­ler önü­ne ser­di. Ca­mın met­re­ka­re­si­ni yak­la­şık 60 ku­ru­şa si­len Yıl­dız, 5-6 kat­lı bir bi­na­yı or­ta­la­ma 150 YTL’ye pı­rıl pı­rıl ya­pı­yor. Uşak’ta ya­şa­yan, ge­len ta­lep­ler üze­ri­ne çev­re il­le­re de iş için gi­den Me­sut Yıl­dız, ön­ce­ki gün Ma­ni­sa’nın Tur­gut­lu il­çe­sin­dey­di. Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si Şe­hit Ah­met Ya­ğız So­kak üze­rin­de bu­lu­nan yak­la­şık 20 met­re­lik bir apart­ma­nın cam­la­rı­nı ha­lat­la­rın yar­dı­mı ile sar­ka­rak si­len Yıl­dız, cad­de­den ge­çen va­tan­daş­la­rın yü­rek­le­ri­ni ağ­zı­na ge­tir­di. İz­mir’de 45 gün bo­yun­ca Ara­ma Kur­tar­ma Der­ne­ği (AKUT) üye­le­riy­le bir­lik­te eği­tim al­dı­ğı­nı söy­le­yen Yıl­dız, “Bu tek­nik ile gök­de­len­le­rin bi­le ca­mı­nı si­le­bi­li­rim. So­nuç­ta ha­ya­tım bir ipe bağ­lı, ya­pa­cak bir şey yok. Ek­mek pa­ra­sı ka­zan­mak ve ço­cuk­la­rı­mın eği­ti­mi­ni sağ­la­mak zo­run­da­yım” di­ye ko­nuş­tu. HAYATI BİR İPE BAĞLI Uşak’ta ikamet eden ve yaklaşık 5 yıldır cam temizleyen Me­sut Yıl­dız, hayatım bir ipe bağlı diyor ve ekliyor “ekmek parası kazanmak için mecburum.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT