BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ROCKY ba­kı­cı­sı­nı ­pen­çe­le­riy­le öl­dür­dü

ROCKY ba­kı­cı­sı­nı ­pen­çe­le­riy­le öl­dür­dü

ABD’de hay­va­nat bah­çe­si­nin gö­nül­lü ba­kı­cı­sı, hay­van­lar­dan bi­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü.ABD’de hay­va­nat bah­çe­si­nin gö­nül­lü ba­kı­cı­sı, hay­van­lar­dan bi­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Rocky a­dı ve­ri­len as­lan ve kap­lan kır­ma­sı bü­yük ke­di, ken­di­ni yu­va­sı­na sok­ma­ya ça­lı­şan ba­kı­cı­sı­nın ü­ze­ri­ne sal­dır­dı. 32 ya­şın­da­ki Pe­ter Getz, nor­mal bir as­la­nın i­ki ka­tı bü­yük­lü­ğün­de ve bir in­san­dan 20 kat güç­lü o­lan Rocky’nin pen­çe­le­rin­den ken­di­ni kur­ta­ra­ma­dı. Boy­nun­dan ve sır­tın­dan öl­dü­rü­cü dar­be­ler a­lan Getz, has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­ma­sı­na rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Hay­va­nat bah­çe­si yet­ki­li­e­ri, de­ğe­ri yak­la­şık 2 bin do­lar e­den Rocky’nin, bü­yük ke­di­gil­le­rin en kuv­vet­li­si ol­du­ğu­nu ve bu hay­van­dan kur­tul­ma­nın imkânsızlığını söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT