BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ba­ma se­çi­me il­gi­yi ar­tır­dı Amerikalı oy kuyruğuna girdi

O­ba­ma se­çi­me il­gi­yi ar­tır­dı Amerikalı oy kuyruğuna girdi

İlk de­fa si­yah bir A­me­ri­ka­lı­nın gö­re­ve gelme ih­ti­ma­li seç­men­le­ri heyecanlandırdı. Er­ken oy kul­lan­mak i­çin san­dık ba­şı­na gi­den­ler u­zun kuy­ruk­lar o­luş­tur­du.İlk de­fa si­yah bir A­me­ri­ka­lı­nın gö­re­ve gelme ih­ti­ma­li seç­men­le­ri heyecanlandırdı. Er­ken oy kul­lan­mak i­çin san­dık ba­şı­na gi­den­ler u­zun kuy­ruk­lar o­luş­tur­du. Ame­ri­ka’da De­mok­rat a­day Ba­rack O­ba­ma ve Cum­hu­ri­yet­çi a­day John Mc­Ca­in a­ra­sın­da­ki baş­kan­lık ya­rı­şı son hız­la de­vam e­der­ken ba­zı seç­men­ler, 4 Ka­sım se­çim­le­rin­den ön­ce oy kul­lan­ma­ya baş­la­dı bi­le. Bu yıl­ki se­çim­ler i­çin mil­yon­lar­ca ye­ni seç­men, ka­yıt yap­tır­dı. Yet­ki­li­ler, er­ken oy ver­me iş­le­mi­nin baş­la­ma­sıy­la se­çim­ler­de 150 mil­yon ki­şi­nin oy kul­lan­ma­sı­nı bek­li­yor. Se­çi­min ö­zel­lik­le çe­kiş­me­li ge­çe­ce­ği O­hi­o gi­bi ki­lit e­ya­let­ler­de seç­men­ler, sı­ra­nın ba­şın­da ol­mak i­çin se­çim bü­ro­la­rı­nın ö­nün­de kamp ku­ru­yor. Gü­ney e­ya­let­le­rin­den Ge­or­gi­a’da yet­ki­li­ler, er­ken oy ver­mek i­çin sı­ra­ya gi­ren seç­men­le­rin sa­yı­sı­nın çok yük­sek ol­ma­sı se­be­biy­le zor­luk çe­ki­yor. Ki­mi seç­men­ler, oy kul­lan­mak i­çin sa­at­ler­ce bek­li­yor. ­Ya­kın ta­rih­te­ki baş­kan­lık se­çim­le­rin­den be­ri er­ken oy ver­mek, ol­duk­ça po­pü­ler. Yet­ki­li­ler, ka­yıt­lı seç­men­le­rin yüz­de 33’ü­nün se­çim gü­nün­den ön­ce oy kul­la­na­ca­ğı­nı tah­min e­di­yor. Bu o­ran, 2004 se­çim­le­ri­ne gö­re yüz­de 22 ar­tı­şa i­şa­ret e­di­yor. Bir­çok uz­man, seç­men­le­rin bu he­ye­ca­nı­nı, ilk de­fa si­yah bir A­me­ri­ka­lı­nın gö­re­ve gel­me ih­ti­ma­li­ne bağ­lı­yor. An­cak seç­men sa­yı­sın­da­ki ar­tış, seç­men ka­yıt­la­rın­da u­sul­süz­lük ya­pıl­dı­ğı id­di­a­la­rı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. O­hi­o’da yet­ki­li­ler, seç­men ka­yıt­la­rın­da sah­te­ci­lik yap­tık­la­rı id­di­a e­di­len­le­ri sor­gu­la­dı. SAATLERCE BEKLEDİLER Amerika’nın Ohio ve Ge­or­gi­a eyaletlerinde erken oy kullanmak için sıraya giren Amerikalılar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oy kullanmaya gelenlerin çoğunun siyahi olması dikkat çekti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT