BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kat­li­am­dan ­bü­yük ka­çış

Kat­li­am­dan ­bü­yük ka­çış

De­mok­ra­tik Kon­go Cum­hu­ri­ye­ti’nde Tut­si is­yan­cı güç­ler Go­ma ken­ti­ne iler­ler­ken, bu­ra­da­ki Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) per­so­ne­li tah­li­ye edi­li­yor.De­mok­ra­tik Kon­go Cum­hu­ri­ye­ti’nde Tut­si is­yan­cı güç­ler Go­ma ken­ti­ne iler­ler­ken, bu­ra­da­ki Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) per­so­ne­li tah­li­ye edi­li­yor. Ül­ke­de, son iki ay için­de 200 bin­den faz­la in­sa­nın ev­le­ri­ni terk edip kaç­mak zo­run­da kal­dı­ğı tah­min edi­li­yor. Bir BM ça­lı­şa­nı, Go­ma’da­ki BM per­so­ne­li­nin ço­ğu­nun tah­li­ye edil­di­ği­ni, yo­la çı­kan yak­la­şık 10 BM ara­cı­na zırh­lı araç­la­rın ko­ru­ma amaç­lı eş­lik et­ti­ği­ni söy­le­di. Olay­la­rın, Su­dan’da 4.5 yıl ön­ce baş­la­yan ve 200 bin­den faz­la ki­şi­nin ölü­müy­le so­nuç­la­nan Dar­fur kat­li­amı­nın bir ben­ze­ri­ne dö­nüş­me­sin­den kor­ku­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT