BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama’nın halası ABD’de kaçak yaşıyormuş

Obama’nın halası ABD’de kaçak yaşıyormuş

De­mok­rat Par­ti Baş­kan ada­yı Ba­rack Oba­ma’nın Ken­ya­lı ha­la­sı Ze­itu­ni On­yan­go’nun ABD’de ya­sa­dı­şı ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. 56 ya­şın­da­ki Ze­itu­ni On­yan­go’nun, dört yıl ön­ce göç­men­lik baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu an­cak baş­vu­ru­nun ABD’li yet­ki­li­ler­ce red­de­dil­di­ği be­lir­til­di.De­mok­rat Par­ti Baş­kan ada­yı Ba­rack Oba­ma’nın Ken­ya­lı ha­la­sı Ze­itu­ni On­yan­go’nun ABD’de ya­sa­dı­şı ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. 56 ya­şın­da­ki Ze­itu­ni On­yan­go’nun, dört yıl ön­ce göç­men­lik baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu an­cak baş­vu­ru­nun ABD’li yet­ki­li­ler­ce red­de­dil­di­ği be­lir­til­di. Oba­ma’nın ha­tı­ra­la­rın­da “Ze­itu­ni Ha­la” ola­rak bah­set­ti­ği On­yan­go’nun, göç­men­lik ba­vu­ru­su­nun red­de­dil­me­sin­den son­ra ül­ke­de ka­çak ola­rak ya­şa­dı­ğı ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT