BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krem­lin Sa­ra­yı­’n­da KADDAFİ ÇADIRI

Krem­lin Sa­ra­yı­’n­da KADDAFİ ÇADIRI

Git­ti­ği ül­keler­de ge­nel­de çadır­da ko­nak­la­yan Lib­ya li­de­ri Kad­da­fi bu ge­le­ne­ği­ni boz­ma­dı. Med­ve­dev ile si­lah alı­mı ve nük­le­er ener­ji ko­nu­la­rın­da gö­rüş­mek için Mos­ko­va­’da bu­lu­nan Kad­da­fi, Krem­li­n’­in bah­çe­si­ne ça­dır kur­du.Git­ti­ği ül­keler­de ge­nel­de çadır­da ko­nak­la­yan Lib­ya li­de­ri Kad­da­fi bu ge­le­ne­ği­ni boz­ma­dı. Med­ve­dev ile si­lah alı­mı ve nük­le­er ener­ji ko­nu­la­rın­da gö­rüş­mek için Mos­ko­va­’da bu­lu­nan Kad­da­fi, Krem­li­n’­in bah­çe­si­ne ça­dır kur­du. Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­riy Med­ve­dev i­le gö­rüş­mek ü­ze­re bu ül­ke­ye gi­den Lib­ya li­de­ri Mu­am­mer Kad­da­fi, K­rem­lin’in bah­çe­si­ne ça­dır kur­du. Med­ve­dev ve Pu­tin i­le ya­pa­ca­ğı gö­rüş­me­ler­de si­lah sa­tı­şı ve e­ner­ji ko­nu­la­rı­nı e­le al­ma­sı bek­le­nen Kad­da­fi’nin Af­ri­ka’ya öz­gü ku­maş­tan ya­pı­lan dev ça­dı­rın ö­nün­de bü­yük bir man­gal ku­rul­du­ğu ve i­çe­ri­de de bü­yük ek­ran te­le­viz­yon ol­du­ğu be­lir­til­di. Kad­da­fi, ge­çen yıl F­ran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Nic­ho­las Sar­kozy i­le gö­rüş­mek i­çin git­ti­ği Pa­ris’te de ça­dı­rı­nı kur­dur­muş­tu.
Kapat
KAPAT